Kdaj dobi vlagatelj izplačana sredstva na račun?

Upravljavec izplača zahtevano število enot premoženja sklada v denarju na denarni račun, ki je naveden na pristopni izjavi oziroma na naročilu za izplačilo, najkasneje v petih delovnih dneh od prejema njegove popolne zahteve za izplačilo, hkrati pa mu tudi posreduje obračun izplačila enot premoženja sklada.

Na kateri račun se nakažejo denarna sredstva iz naslova prodaje enot sklada?

Upravljavec izplača zahtevano število enot premoženja podsklada v denarju na denarni račun, ki je naveden na pristopni izjavi oziroma na naročilu za prodajo.

Ali lahko zahtevano izplačilo ali prenos sredstev tudi prekličem?

Preklic naročila za prodajo ali prenos je možno na družbo za upravljanje oddati z obrazcem Preklic naročila za prodajo. Preklic naročila za prodajo (ali prenos enot) bomo v družbi Triglav Skladi upoštevali le, če bo to prišlo na naš naslov preko pošte, osebno ali preko faxa, in sicer najkasneje drugi delovni dan do 14.00 ure po prejemu Naročila za prodajo oziroma Naročila za prenos.

Ali se pri izplačilu vseh enot premoženja pristopna izjava zapre?

Ne. Pristopna izjava ostane aktivna, tudi ko na njej ni več sredstev. To pomeni, da je v sklad možno kadarkoli ponovno vplačati denarna sredstva.

Kako poteka postopek za izplačilo enot iz podsklada Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Imetnik investicijskega kupona (vlagatelj) lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva, da mu izplača vrednost njegovih investicijskih kuponov delno ali v celoti. Vlagatelj lahko izpolni zahtevek (Naročilo za prodajo) na vseh vpisnih mestih. V primeru, da zahtevek posreduje upravljavcu po pošti ali telefaksu, mora zahtevku priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente.

Zahteva za prodajo se lahko glasi na določeno število enot premoženja, na vse enote premoženja ali na višino zneska. Vlagatelj lahko zahteva izplačilo sredstev na določeno periodo- mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Kakšen je postopek pri izplačilu vlagatelja, ki je mladoletna oseba?

V primeru prodaje investicijskih kuponov, katerih imetnik je otrok, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa omejitve, ki se razlikujejo glede na otrokovo starost in glede na to, ali ima otrok starše ali skrbnika.

V primeru, da je otrok mlajši od petnajst let, družba za upravljanje izplača odkupno vrednost investicijskega kupona otroka izključno s soglasjem pristojnega centra za socialno delo, ki ga ta izda v obliki odločbe. Če je vlagatelj starejši mladoletnik (15–18 let), družba za upravljanje izplača odkupno vrednost investicijskega kupona le, če izplačilo odobri tudi njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev), kar potrdi s podpisom Naročila za prodajo. Takšno naročilo za prodajo mora podpisati tudi starejši mladoletnik.

Ali lahko vlagatelj naredi prenos iz enega v drug podsklad?

V okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je možno prehajanje med vsemi podskladi. Vlagatelj lahko prehaja med podskladi krovnega sklada tako, da posreduje izpolnjen obrazec Naročilo za prenos na družbo za upravljanje, na enega od načinov, ki so določeni za Naročilo za prodajo.

Ali je prenos sredstev med podskladi obdavčen?

Za vlagatelja – fizično osebo prehod med podskladi Krovnega sklada pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti, vendar samo v primeru, če družba za upravljanje razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vlagatelja v skladu z davčnimi in drugimi predpisi. Vlagatelji, za katere družba Triglav Skladi ne razpolaga s podatki o času in nakupni vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov, bodo v času med prejemom zahteve in obračunom pozvani, da družbi Triglav Skladi te podatke posredujejo. Če družba Triglav Skladi s temi podatki ne bo razpolagala, vlagatelj ne bo upravičen do uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti in bo zavezan v primeru prehoda med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi oddati napoved za odmero dohodnine za leto, v katerem bo prehod izvedel.

Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, april 2018

Preberite poročilo