ABCČDEFGHIKLMNOPRSŠTUV

Agencija za trg vrednostnih papirjev - ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev je ustanova, ki opravlja nadzor trga vrednostnih papirjev in finančnih institucij ter opravlja druge naloge in pristojnosti, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. Svoje naloge in pristojnosti opravi z namenom zagotoviti možnosti za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.

Analitik

Analitik opravlja analize podjetij doma in v tujini, spremlja in proučuje stanje na trgih tako doma kot v tujini in pripravlja osnovo za odločanje o naložbah.

Arbitraža

Do arbitraže pride, kadar so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih (ali različnih borzah) različni. Razlika v tečajih povzroči nakupe tam, kjer je določen vrednostni papir cenejši, in prodaje tam, kjer je ta dražji. Na ta način se tečaj izenači.

Asset Management

Upravljanje premoženja.

Benchmark

Označuje merilo uspešnosti. Na primer, indeks SBI TOP je benchmark za vzajemne sklade, ki vlagajo v slovenske delnice.

Bikovski trg

Obdobje, ko cene vrednostnih papirjev v glavnem rastejo.

Blagajniški zapis

Vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero. Spada med kratkoročne vrednostne papirje, ki jih lahko izdajajo banke zaradi urejanja količine denarja v obtoku in urejanja svoje likvidnosti.

Blue chip

To so delnice močnih in stabilnih podjetij. Izdajatelj tega vrednostnega papirja je znan po visoki kreditni sposobnosti in velikem potencialu prihodnje rasti podjetja.

Borza

Ustanova z organiziranim trgom vrednostnih papirjev, v kateri člani kupujejo in prodajajo vrednostne papirje pod pogoji, ki jih sprejema borza, ali z drugimi besedami prostor trgovanja z vrednostnimi papirji za določeno ceno, ki se v tem primeru imenuje tečaj. Člani borze kupujejo in prodajajo vrednostne papirje preko borznega trgovalnega sistema (BTS).

Borzna, tržna kapitalizacija

Je način vrednotenja podjetja, pri katerem se vrednost le tega izračuna tako, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim (tržnim) tečajem teh delnic.

Borzni indeks

Tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev. Indeks kaže bodisi na razvoj tečajev določenega trga vrednostnih papirjev v celoti bodisi na razvoj tečajev le nekaterih skupin vrednostnih papirjev. Investitorjem služijo kot pokazatelj trenda na trgu. V Sloveniji poznamo SBI TOP (slovenski borzni indeks – 15 družb), PIX (indeks investicijskih družb), IPT (indeks prostega trga), BIO (obvezniški indeks). Po svetu Dow Jones Index (New York), Deutscher Aktienindex - DAX (Frankfurt), NIKKEI (Tokio) in Financial Times Index.

Borzni posli

Posli, ki se sklepajo na borzi, in obsegajo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, deviz ali blaga.

Borzni posrednik

Oseba, ki po nalogu stranke ter za račun stranke trguje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu. Ukvarja se z borznim posredovanjem in trgovanjem. Njegove osnovne naloge so izpolnjevanje naročila strank, gospodarjenje z denarjem strank in svetovanje v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji.

Broker

Prevzet izraz za borznega posrednika, ki posreduje pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev (glej geslo Borzni posrednik).

Brezkuponska obveznica

Posebna vrsta diskontne obveznice je brez kuponske pole in ne prinaša kuponskih obresti. Ves donos pri tej obveznici je razlika med nižjim (diskontiranim) tečajem ob izdaji in nominalno vrednostjo, ki se v celoti izplača ob dospelosti obveznice.

Celotni stroški poslovanja sklada (CSP)

Označeni so s kratico TER (iz angleške besede Total Expense Ratio). Izraženi v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev sklada in so lahko v bodoče višji ali nižji od prikazanih. Celotni stroški poslovanja sklada bremenijo premoženje sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov.

Čista vrednost sredstev sklada (ČVS)

"Teoretična" vrednost premoženja sklada (koliko denarja bi dobili, če bi celotno premoženje sklada unovčili po trenutnih cenah in odplačali vse morebitne obveznosti), ki znaša: vsa sredstva minus vse obveznosti minus morebitne rezervacije.

Datum poravnave

Dan, ko morajo biti sklenjeni posli tudi plačani. Datum poravnave je na različnih borzah različno oddaljen od dneva sklenitve posla. Na Ljubljanski borzi, na primer, se posli plačujejo dva dni po sklenitvi (T + 2).

Delnica

Lastniški vrednostni papir, ki daje lastniku pravico do sorazmernega lastništva kapitala podjetja. Iz tega izhajajo tudi pravice delničarjev, ki so različne glede na obseg in vsebino, zlasti pa lahko dajejo pravico do dividende, pravico do likvidacijskega deleža v primeru likvidacije družbe, pravico do nakupa delnic novih emisij in volilno pravico v skupščini družbe. Cena delnice je odvisna od tržnih nihanj in se lahko poglavitno razlikuje od njene knjigovodske vrednosti. Delnice so lahko različnih vrst, npr. navadne, prednostne, kumulativne, udeležbene.

Delničar

Lastnik delnice oziroma večjega števila delnic. Imetniku delnice pripadajo glede na razred delnice določene pravice.

Delniški sklad

Vzajemni sklad, ki investira pretežno v delnice. V Sloveniji imajo takšni skladi v svojem portfelju običajno več kot 85 % delnic.

Delniška družba

Oblika gospodarske kapitalske družbe, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice, katerih lastništvo je običajno hitro in enostavno prenosljivo. Za svoje obveznosti družba odgovarja s celotnim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe neposredno ne odgovarjajo. Ločimo zaprte ali odprte delniške družbe.

Delniška knjiga

Tudi delniški register; knjiga delniških družb, v kateri se vodijo imenske delnice glede na ime in prebivališče delničarja.

Depozit

Polog denarja, na podlagi katerega vplačnik pridobi pravico do vrnitve svojih finančnih sredstev skupaj z obrestmi v določenih rokih.

Diskont

Razlika med nominalno vrednostjo vrednostnih papirjev in njihovo nižjo tržno vrednostjo. Običajno se uporablja pri dolžniških vrednostnih papirjih in se izraža v odstotku od nominalne vrednosti.

Dividenda

Del dobička, ki se ga izplača delničarjem glede na razmerje s številom njihovih delnic. Pravica do izplačila dividende pripada imetniku zadevne delnice v takem sorazmerju, v kakršnem je nominalni znesek do osnovnega kapitala delniške družbe. Višino dividende določi skupščina družbe običajno enkrat na leto. Dividende izplačajo v denarju ali v delnicah.

Diverzifikacija ali razpršitev

Razpršitev je način zmanjševanja tveganja. O diverzifikaciji govorimo v zvezi s portfeljem vrednostnih papirjev, kadar se vlaga v različne vrednostne papirje – različnih vrst, različnih panog, različnih rokov dospelosti ali različnih držav.

Dobro poučeni vlagatelj (DPV)

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov iz takih naložb in ima ustrezna strokovna znanja ter izkušnje, potrebne za presojo tveganj, ki so povezana z vlaganjem v vrednostne papirje.

Dolgoročni vrednostni papirji

Vrednostni papirji, pri katerih se pravice iz njih uresničujejo več kot eno leto. Sem običajno prištevamo obveznice in delnice.

Dolžniški vrednostni papirji

Vrsta vrednostnih papirjev, pri katerih pripada imetniku teh papirjev (upniku) pravica zahtevati od izdajatelja (dolžnika) vračilo osnovne glavnice in pripadajočih obresti ob njihovi dospelosti.

Donos

Prirast oziroma dobiček, ki se je v določenem obdobju ustvaril na vloženem premoženju.

Donosnost

V odstotkih izraženo razmerje med denarnim donosom (npr. dividenda, obresti, povečanje vrednosti naložbe) in ceno naložbe ob nakupu.

Državne obveznice

Obveznice, ki jih izda država.

DZU (Družba za upravljanje)

Gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in se ukvarja izključno z upravljanjem investicijskih skladov

Emerging markets

Razvijajoči se trgi, katerih značilnost je hitra gospodarska rast, vendar pa po stopnji razvitosti še ne dosegajo stopenj razvitih držav.

Enota premoženja

Sklad je razdeljen na določeno število enot premoženja. Vsaka enota vsebuje sorazmerni delež portfelja vzajemnega sklada. Vplačila v sklad to število povečujejo, izplačila pa zmanjšujejo. Vrednost enote je dnevno objavljena v medijih.

Enota investicijskega sklada

Glej enota premoženja.

ETF (exchange traded fund)

ETF so indeksni vzajemni skladi, ki so nastali v ZDA in katerih premoženje je naloženo v "košarico" vrednostnih papirjev družb določenega indeksa, ki kotirajo na borzi. Z nizkimi stroški upravljanja in ob zanesljivem sledenju indeksa so ETF-i dolgoročno relativno donosna in stroškovno učinkovita naložba. Z nakupom ene same delnice vlagatelji razpršijo svoje premoženje na večje število delnic in s tem zmanjšajo tveganje.

Expense ratio

Odstotek od povprečne čiste vrednosti sredstev, ki je namenjeno za kritje stroškov delovanja sklada. V ta znesek so zajeti operativni stroški in upravljavska provizija.

EURIBOR

Je kratica za Euro Interbank Offered Rate, medbančno obrestno mero za Evropsko unijo, ki jo uporabljajo v različnih pogodbah.

FIFO metoda

First In – First Out, računovodska metoda, po kateri se pri prodaji avtomatično upoštevajo tisti vrednostni papirji, ki so bili najprej kupljeni – velja za enote vzajemnega sklada.

Fizična oseba

Je vsak človek, nosilec pravic in obveznosti. Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba, ko dopolni 18 let starosti. Osebe, stare od 15 do 18 let, imajo omejeno poslovno sposobnost, saj jih v poslih zastopajo starši, ki so zakoniti zastopniki, ali skrbniki. Popolnoma poslovno nesposobni so mladoletniki, mlajši od 15 let. Slednji ne morejo sklepati pravnih poslov brez soglasja zakonitih zastopnikov ali skrbnika. Razpolaganje z denarjem na računih mladoletnih oseb in oseb, ki so pod skrbništvom, je omejeno.

Fleksibilnost

Zmožnost prilagajanja.

Finančni instrumenti

Različna potrdila, certifikati, pogodbe ipd., ki so izdani na podlagi dogovorjenih finančnih obveznosti udeležencev na finančnem trgu. Določeni finančni instrumenti (npr. komercialni zapisi, delnice, blagajniški zapisi itd.) so standardizirani do te mere, da se z njimi lahko trguje tudi na finančnem trgu.

Garancija

Instrument zavarovanja, s katerim se zavaruje pred različnimi tveganji v mednarodnem in domačem poslovanju.

Glavnica

Znesek, ki ga pri kreditiranju dolžnik dolguje upniku. Pri varčevanju je to znesek, ki ga varčujemo.

Hedge skladi

Hedge skladi se ukvarjajo predvsem z načini investiranja, ki se jih splošni skladi ne poslužujejo (špekulacije o padanju trga, uporaba derivativov). Mednje sodijo tudi skladi tveganega kapitala in upravljani terminski skladi. Termin "hedge" v borznem žargonu pomeni "nekaj zavarovati", vendar hedge skladi pravzaprav niso skladi, ki bi vlagatelje zavarovali pred tveganji.

Hipoteka

Oblika poroštva pri posojilih, pri čemer zastavimo nepremičnino.

IBAN

International Bank Account Number je mednarodna številka bančnega računa in se uporablja za identifikacijo bančnih računov v mednarodnem poslovanju.

Imetnik investicijskega kupona

Oseba, na katero se glasijo enote premoženja vzajemnega sklada in je vplačala sredstva v vzajemni sklad v skladu z veljavnimi pravili upravljanja vzajemnega sklada.

Indeks

Indeks omogoča primerjavo rasti skladov z rastjo trga, kamor te skladi svoja sredstva vlagajo. Najstarejši in najbolj znan indeks je ameriški indeks Dow Jones. Na slovenski borzi imamo SBI TOP, ki  predstavlja prvi pravi blue-chip indeks v zgodovini Ljubljanske borze.

Indeksni sklad

Investicijski sklad, ki nadvse natančno posnema gibanje izbranega borznega indeksa. Cilj takšnega sklada ni izboljšanje rezultatov primerljivega indeksa, ampak se mu čim bolj približati.

Inflacija

Pomeni rast splošne ravni cen, hkrati pa povzroča padanja vrednosti denarja.

Institucionalni investitorji

Veliki investitorji, pri katerih se zbira večja količina kapitala. To so na primer zavarovalnice, pokojninski skladi, družbe za kapitalske naložbe, ipd.

Investicijska družba

Investicijski sklad, ki je organiziran kot delniška družba. Ustanovijo ga izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako pridobljenih denarnih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja. Investicijski sklad ima lahko največ 10 % vrednosti sredstev naloženih v enote oziroma delnice posameznega ciljnega sklada.

Investicijski kupon

Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake enote, ki jim pravimo enote premoženja vzajemnega sklada.

Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne more prenašati na drugo osebo, imetniku pa daje:

  • pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb vzajemnega sklada,
  • pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada,
  • pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo izplača vrednost investicijskega kupona.

Investicijski sklad

Portfelj vlaganj pod profesionalnim vodenjem upravljavca, ki sredstva sklada vlaga v različne naložbe. Naložbena politika sklada je vlagateljem vnaprej znana.

Investitor

Oseba, ki svoja sredstva dolgoročno investira (nalaga) v vrednostne papirje ali v druge kapitalske naložbe – vlagatelj.

Izpostavljenost

Podvrženost tveganju, povezanim z nihanjem cen.

Izstopna provizija

Strošek, ki se vlagatelju odšteje pri izstopu iz sklada. Izražena je v odstotkih.

Izvedeni finančni instrumenti

So pravice, katerih vsebina je posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut ali blaga, višine obrestne mere ali indeksa, ocene kreditne sposobnosti ali podobnih spremenljivk, ki se poravnavajo v prihodnosti.

Izvedeni vrednostni papirji

Vrednostni papirji oziroma pogodbe, ki se nanašajo na neki temeljni vrednostni papir kot sta na primer delnica oziroma obveznica. Mednje spadajo zlasti opcije, prednostne pravice in nakupni boni.

Kapital

Je izraz z več pomeni. Najbolj znan je izraz za osnovni znesek, vložen v gospodarsko družbo kot osnovni kapital. V kapital družbe sodijo poleg osnovnega kapitala še kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in dobiček.

Kapitalizacija

V borznem poslovanju je kapitalizacija skupni promet v nekem obdobju, računanje vrednosti kapitala na koncu nekega obdobja, povečanje lastnega kapitala (tj. lastniške glavnice podjetja). Kapitalizacija je število, ki pove, kolikokrat pripišemo obresti v obdobju, za katerega velja dogovorjena obrestna mera. Je pripis obresti h glavnici, od katere so bile obračunane in s katero se spet obrestujejo.

Kapitalski dobiček

Dobiček, ki se realizira ob prodaji določenega vrednostnega papirja, če se ta proda po tečaju, ki je višji, kot je bil tečaj nakupa.

KDD

Klirinško depotna družba. Ustanova, ki vodi evidenco o imetnikih vrednostnih papirjev. Registrirana je za opravljanje storitev izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji in uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev.

Ključni podatki za vlagatelje

Dokument, ki vsebuje ključne informacije za vlagatelje o določenem (tem) skladu, in sicer o: ciljih in naložbeni politiki sklada, tveganju in donosnosti naložbe, stroških, pretekli uspešnosti  in druge uporabne informacije.Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri sklada. 

Knjigovodska vrednost delnice

Vrednost delnice, ki se izračuna iz podatkov iz bilance stanja delniške družbe kot razmerje med lastniškim kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe.

Kreditno tveganje

Tveganje nesposobnosti vračila ali nepopolnega vračila dospelih kreditnih zneskov in obresti s strani dolžnika.

Krovni sklad

Je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov (skladov), ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak sklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Za vlagatelje (fizične osebe) je glavna prednost krovnega sklada odlog ugotavljanja davčne obveznosti.

Kupon

Del vrednostnega papirja, na podlagi katerega se imetniku kupona periodično izplača določena vsota, to so lahko obresti ali dividende.

Letno poročilo

Poročilo o poslovanju sklada v preteklem poslovnem letu, ki vsebuje računovodske izkaze, pojasnila k izkazom, portfelj sklada ob koncu obdobja in drugo. Po zakonu ga mora obvezno pregledati neodvisni revizor.

Likvidnost naložbe

Zmožnost hitre pretvorbe nedenarnih sredstev (npr. vrednostnih papirjev ) v denarno obliko.

LIBOR

Je kratica za »London Interbank Offered Rate«, londonsko medbančno obrestno mero.

Lot

Lot je enota, ki se uporablja pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Njegova velikost se določa na podlagi vrednosti vrednostnih papirjev in kupne moči investitorjev.

Medvedji trg

Obdobje, ko cene vrednostnih papirjev v glavnem padajo.

Mešani vzajemni sklad

Mešani vzajemni sklad je investicijski sklad, ki svoja sredstva investira tako v obveznice kot v delnice. Vzajemni skladi z mešano naložbeno strukturo omogočajo doseganje dolgoročno stabilnejših donosov, ki so glede na sprejeto tveganje še vedno visoki. Stopnja tveganja pri vlaganju v mešane vzajemne sklade je srednja do visoka. Minimalna priporočena doba vlaganja v mešane vzajemne sklade je najmanj 5 let.

Nadzorni svet

Nadzorni svet je organ družbe, ki zastopa interese delničarjev. Člane nadzornega sveta voli skupščina, ki jih lahko tudi odpokliče. Njihova naloga je zlasti nadziranje vodenja poslov družbe.

Naložbena politika

Struktura razpršitve naložb med različne finančne instrumente, odvisno od časa naložbe in nagnjenosti k tveganju.

Naložbeni svet

Ekipa strokovnjakov, ki odloča o naložbeni politiki investicijskih skladov, določa strategijo poslovanja in določa kratkoročne investicijske aktivnosti.

Nerezident

Je pravna oseba s sedežem v tujini ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v tujini.

Obresti

Obresti so v odstotkih izraženo denarno nadomestilo za začasno uporabo določenega zneska denarja (kredita), ki ga je upnik za določen čas prepustil dolžniku.

Obrestna mera

V odstotkih izražena cena, ki jo plačamo za izposojeni oziroma jo dobimo za posojeni denar. Obrestna mera se pri dolžniških vrednostnih papirjih nanaša na nominalno in ne na tržno vrednost vrednostnega papirja.

Obveznica

Dolžniški vrednostni papir, s katero se njen izdajatelj zaveže, da bo tistemu, ki je naveden na obveznici ali po njegovi odredbi oz. njegovem prinašalcu določenega dne izplačal znesek, naveden v obveznici, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Največkrat jih izdajajo država, banke, občine in večja podjetja. Spadajo med manj tvegane vrednostne papirje, odvisno od bonitete izdajatelja. Obstaja več vrst obveznic, navadne, udeležbene, garantirane, negarantirne, zadolžnice, zamenljive, dividendne, hipotekarne, idr.

Opcija

Pogodba, s katero se izdajatelj opcije zavezuje, da bo od lastnika opcije kupil oziroma mu prodal predmet opcijske pogodbe (npr. vrednostni papir) po vnaprej določeni (izpolnitveni) ceni. Opcija velja ne glede na tržno ceno v tistem trenutku, če bo lastnik opcije to od njega zahteval. Za pravico izbire plača lastnik opcije določeno opcijsko premijo.

Oseba z notranjimi informacijami

Oseba, ki lahko na podlagi svojega poklicnega položaja pridobi informacije, ki vplivajo na tečaje določenih vrednostnih papirjev, pred ostalimi investitorji.

Podsklad

Podsklad je del krovnega sklada (tudi sklad). Podsklad (vzajemni sklad) je združeno premoženje večjega števila lastnikov – vlagateljev. S tako zbranim premoženjem družba za upravljanje na kapitalskih trgih kupuje različne vrednostne papirje – domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in druge vrednostne papirje.

Portfelj

Sredstva ali finančno premoženje naloženo v različnih vrednostnih papirjih. Bistvo portfelja je razpršitev naložb v različne vrednostne papirje in na ta način čim bolj znižati tveganje.

Portfolio Manager

Upravljavec portfelja sklada.

Pravila upravljanja

Dokument, ki ga izda družba za upravljanje, da lahko oblikuje investicijski sklad. Vsebuje naložbeno politiko sklada, način pristopa k skladu, obveščanje, provizijsko politiko sklada ipd.

Pravne osebe

So nosilci pravic in obveznosti, ki samostojno stopajo v civilno pravna razmerja v svojem imenu in prevzemajo odgovornost za svoje obveznosti, a le v okviru svojega poslovanja. Lastnost pravne osebe si gospodarske družbe pridobijo z vpisom v sodni register pri pristojnem sodišču ali z vpisom v drugo javno knjigo.

Prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov

Dokument, v katerem se investicijski sklad predstavi potencialnim investitorjem. Služi kot osnova za lažje odločanje o naložbi v investicijski sklad. Vsebuje vse potrebne informacije o družbi za upravljanje, cilje, naložbeno politiko sklada in izkaze poslovanja.

Prosti trg

Poseben segment trgovanja na Ljubljanski borzi, kjer so pogoji za sprejem manj zahtevni kot za sprejem v kotacijo.

Provizija

Je nadomestilo za opravljeno storitev in se navadno zaračuna v odstotkih od vrednosti posla.

Premija

Razlika med nominalno vrednostjo vrednostnega papirja in njegovo višjo tečajno vrednostjo, izraženo običajno v  odstotkih od nominalne vrednosti.

Prevzem

Nakup takega deleža drugega podjetja (delnic z glasovalno pravico v določeni delniški družbi), ki omogoča nadzor nad vodenjem te družbe.

Razpršitev tveganja

Razpršitev tveganja je način zmanjševanja tveganja. O njem govorimo v zvezi s portfeljem vrednostnih papirjev, kadar se vlaga v različne vrednostne papirje – vrednostne papirje različnih vrst, različnih panog, različnih rokov dospelosti ali različnih držav.

Razmerje med tečajem in dobičkom (T/D)

Predstavlja razmerje med tečajem in dobičkom na posamezno delnico. Izraža, za kolikokrat je trenutni tržni tečaj višji od čistega dobička na delnico. Kazalnik T/D pove, koliko let je potrebnih, da bi družba ob trenutni letni višini dobička z njim pokrila tečaj svoje delnice.

Renta

Renta so stalni, redni dohodki od kapitala, zemljišča ali česa drugega, ki od lastnika ne zahtevajo nobenega dela.

Rezidenti

So domače pravne osebe s sedežem v Sloveniji, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom, in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Kot rezidente obravnavajo tudi tuje pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije s stalno dejavnostjo pridobivajo dohodek.

SBI TOP

SBI TOP predstavlja prvi pravi blue-chip indeks v zgodovini Ljubljanske borze. V takšne indekse so vključene le najbolj likvidne delnice s posameznega trga. SBI TOP je namenjen tudi za uporabo v terminskih pogodbah in strukturiranih finančnih produktih (certifikatih). Obstoj takšnih produktov posredno vpliva tudi na višjo likvidnost na trgu delnic. Poleg tega uvrstitev delnic v blue-chip indeks poveča prepoznavnost delnic, kar na srednji rok posredno tudi povečuje njihovo likvidnost.

Skrbniška banka

Banka, ki opravlja skrbništvo nad vrednostnimi papirji. Najpomembnejša skrbniška storitev je izpolnjevanje obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji oziroma izročitev ali prejem vrednostnih papirjev na dan izpolnitve posla ter prejem ali plačilo kupnine.

Skupščina

Je organ družbe, kjer delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Pristojnosti skupščine so določene z zakonom, kar pomeni, da jih ni mogoče zmanjšati s statutom. Temeljne pristojnosti skupščine so delitev dobička, sprejetje letnega poročila, imenovanje poglavitnih organov (nadzorni svet, revizorji), spreminjanje statuta, odločanje o povečanju ali zmanjšanju kapitala, ipd.

SWIFT

»Society For Worlwide Interbank Financial Telecommunications«. Mednarodni informacijski sistem, ki omogoča opravljanje mednarodnih transakcij v enotni obliki.

Špekulacija

Špekulacija je ravnanje, ki je usmerjeno v pridobivanje dobička na temelju pričakovanih cenovnih razlik. V bančnem svetu se to dogaja na področju vrednostnih papirjev, tujih valut, nepremičnin...

Špekulacijski vrednostni papirji

Špekulacijski vrednostni papirji imenujemo vrednostne papirje, ki so podvrženi velikim tečajnim nihanjem. Mednje sodijo poleg delnic še opcije in druge terminske pogodbe.

Tečaj

Tržna cena vrednostnega papirja, s katerim se trguje na borzi.

Tečajnica

Uradni dokument, ki ga borza dnevno objavlja na podlagi doseženih tečajev in prometa.

Tehnična analiza

Napovedovanje prihodnjih gibanj tečajev vrednostnih papirjev na podlagi preučevanja grafičnih prikazov in diagramov dosedanjih gibanj.

Temeljna analiza

Analiza tržne podcenjenosti ali precenjenosti naložb v podjetja, ki temelji na "temeljnih" faktorjih vrednosti naložb (promet, dobiček, likvidnost…).

TER

Prikaz celotnih stroškov vzajemnega sklada (Total Expense Ratio). Celotni stroški poslovanja (CSP) vzajemnega sklada se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov.

Trend

Gibanja tečaja določenega vrednostnega papirja v nekem obdobju.

Trg kapitala

Del finančnega trga za dolgoročne finančne oblike, npr. dolgoročne kredite in lastniški kapital.

Tržna kapitalizacija

Vrednost podjetja, ki se izračuna na ta način, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim tečajem teh delnic na trgu.

Tržno tveganje

Tveganje, ki predstavlja tveganje izgube zaradi spremembe cene finančnega instrumenta, ki je v lasti stranke.

Tveganje

Nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov.

Upravljavec premoženja

Oseba, ki v družbi za upravljanje odloča o strukturi naložb investicijskega sklada v skladu z investicijsko politiko in zakonodajo, pri čemer se opira na makroekonomske analize finančnih in kapitalskih trgov ter analize podjetij (primerjalne, tehnične, fundamentalne) in daje naročila za nakupe in prodaje vrednostnih papirjev.

Upravljavska provizija

Upravljavska provizija je letna provizija, do katere je upravičena družba za upravljanje in jo zaračunava za upravljanje sklada. Upravljavska provizija se avtomatično obračunava vsak delovni dan in se pozna v ceni enote premoženja, kar pomeni, da jo vlagatelj ne plačuje posebej. Višina upravljavske provizije je določena  v Lestvici vstopnih in izstopnih stroškov.

Valutno tveganje

Tveganje valutnih nihanj, ki ga predstavlja kupovanje vrednostnih papirjev v tujih valutah. Padec vrednosti na primer dolarja nam lahko pokvari borzne dobičke v dolarskih delnicah. Večjim valutnim tveganjem se lahko izognemo z izbiro trga, kjer delnice kotirajo v valuti, ki ne niha veliko glede na euro.

VEP

Vrednost enote premoženja. Najmanjši del oziroma najmanjša dopustna vrednost vplačila v vzajemni sklad.

Volatilnost

Nihanje cen delnic v določenem obdobju (nihanju npr. + - X % delnice, naložbe, portfelja, itd.).

Vstopna provizija

Strošek, ki ga vlagatelj plača pri vsakem vplačilu v sklad. Izražena je v odstotkih.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič