Zakaj vlagati v sklad Triglav Money Market EUR?

 • Zasledujemo doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled.
 • Dobra alternativa bančnim depozitom in vpoglednim vlogam (ali mogoče denarju na računih pri bankah) na bankah, saj lahko s prehodi med skladi svoja sredstva hitro upravljate.
 • Ponujamo zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo tistim, ki si želite popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želite sprejemati naložbenih tveganj.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Money Market v3

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb v bolj varne naložbe brez stroškov prehoda med Triglav skladi,
 • pri nalaganju sredstev dajete velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rasti svojega premoženja,
 • iščete naložbo za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev,
 • niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj,
 • še nimate izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -0,10 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -0,74 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -1,53 %
 • Sprememba 5 let (%)

  -1,80 %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +1,24 %

Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Money Market EUR uvrščamo med sklade denarnega trga. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje enakomerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlagamo pretežno v instrumente denarnega trga in denarne depozite v evro valuti.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost sklada Triglav Money Market EUR je namenjena naložbam v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga, denarne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno naložbeno politiko.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi opisane naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Naložba v sklad Triglav Money Market EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.

Tveganost naložb

Triglav Money Market EUR se uvršča med vzajemne sklade z najnižjim tveganjem. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov.

Stopnja tveganja

1 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 13.10.2012
Matična številka 5853915017
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 730
Bloomberg oznaka TRIMMEU SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 730
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401516
Oznaka investicijskega kupona TDUMM
Vrsta sklada Sklad denarnega trga
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evro območje
Ocena tveganja 1 / 7
Vstopni stroški 0,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 0,50 %
Celotni stroški poslovanja sklada 0,45 %
Presečna ura 01:00

Potrjeno najboljši

 • certifikat nov NAJ SKLAD denarni EU 3leta

Sklad je prejel:

 • Nagrada revije Moje finance: Naj vzajemni sklad 2022 (delniški sklad Denarni EU 2019 – 2021)

Tedensko poročilo Triglav Money Market EUR

Poročilo na dan 23. 9. 2022

Skupna vrednost 43.993.449,95 EUR
Neto donos 0,11 %
Tehtano povprečje trajanja (dni) 71,03
Tehtano povprečje trajanja (mesecev) 2,33
Kreditni profil 1,30 %

10 največjih naložb sklada

Ime Država Vrsta sredstev Zapadlost Delež v %
OKV MOM NLB SLOVENIJA Posojila in depoziti 9,09 %
OKV MOM BKS SLOVENIJA Posojila in depoziti 9,09 %
OKV MOM SPAR SLOVENIJA Posojila in depoziti 9,09 %
SZ128 SLOVENIJA Kratkoročni vrednostni papirji 13.10.2022 7,95 %
DEP MOM ADDKHR 0001 HRVAŠKA Posojila in depoziti 01.06.2023 6,82 %
GEN11 SLOVENIJA Kratkoročni vrednostni papirji 14.04.2023 4,69 %
OKV MOM NKBM SLOVENIJA Posojila in depoziti 4,64 %
TZ201 SLOVENIJA Kratkoročni vrednostni papirji 15.12.2022 4,54 %
DBR 1 1/2 02/15/23 NEMČIJA Obveznice 15.02.2023 4,14 %
SZ130 SLOVENIJA Kratkoročni vrednostni papirji 15.12.2022 4,09 %

Razčlenitev po zapadlosti

Število dni do zapadlosti Delež sredstev
000-001 42,18 %
002-007 0,00 %
008-030 7,95 %
031-060 5,79 %
061-090 10,89 %
091-120 12,24 %
121-180 4,14 %
181-397 16,80 %

Sestava naložb sklada na dan 31. avgust 2022