Skupaj smo zbrali 1.952 dobrih dejanj.

Preveri, kaj vse so drugi naredili dobrega za okolje, sočloveka in delovno okolje.

3 krovni vidiki ESG

 • Skrb za okolje

  Človek je del narave.
  Stremimo k ničelnim škodljivim izpustom in odgovorni rabi vseh naravnih virov.

 • Družbena odgovornost

  Družba povezuje ljudi.
  Spoštujemo pravičnost, raznolikost in ustvarjamo možnosti, da vsakdo prispeva in izkoristi svoj potencial.

 • Odgovorno upravljanje

  Podjetja imajo veliko moč.
  Njihova odgovornost je, da so upravljana tako, da svojo moč uporabijo za spremembe na bolje, ki bodo koristile vsem.

6 ciljev trajnostnega razvoja

Zavedamo se pomena trajnostne usmeritve v poslovanju, zato smo v svojo Politiko trajnostnega poslovanja vključili upoštevanje 6 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Navedene cilje smo izbrali, ker smo presodili, da lahko nanje s svojimi dejavnostmi in aktivnostmi vplivamo v največji meri.

 • Dostojno delo in gospodarska rast v2

  Dostojno delo in gospodarska rast

  Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje, kar pomeni, da imamo poleg zagotavljanja fizične varnosti in ustreznih delovnih pogojev tudi ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja, trpinčenja ali nadlegovanja na delovnem mestu. Zaposleni za svoje delo prejemajo redno in pošteno plačilo. Izvajamo poštene prakse zaposlovanja in napredovanja, kar pomeni, da izbiramo najustreznejše kandidate ne glede na njihov spol, starost ali etično poreklo. Pri izbiri in ovrednotenju zunanjih ponudnikov storitev dajemo prednost bolj trajnostno naravnanim in vključujočim podjetjem.

 • Podnebni ukrepi v2

  Podnebni ukrepi

  Sprejem ambicioznih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam je nujno za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti življenja na Zemlji. Zavezujemo se k sodelovanju pri blaženju učinkov podnebnih sprememb, in sicer s sprejetjem zaveze, da bomo pričeli poslovati kot ogljično nevtralna družba. Dodatno bomo vso električno energijo, potrebno za naše poslovanje, pridobivali iz obnovljivih virov.

 • Enakost spolov v2

  Enakost spolov

  Raznolikost spolov je gonilna sila dobrih poslovnih rezultatov, saj so raziskave pokazale, da so podjetja, ki imajo mešane vodstvene time, večinoma bolj donosna in dobičkonosna, tudi bolj inovativna, kar prispeva k večji uspešnosti posameznega podjetja ter posledično k večji gospodarski rasti. Na tem področju smo si zato zastavili cilje, ki vodijo v doseganje in ohranjanje enakosti spolov na vseh nivojih v družbi.

 • Kakovostno izobrazevanje v2

  Kakovostno izobraževanje

  Zavedamo se, da je spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar (zaposlene, stranke, poslovne partnerje, druge deležnike) ključnega pomena za uspeh naše družbe.
  V okviru tega cilja načrtujemo dodatne spodbude zaposlenim za vključenost v vseživljenjsko učenje ter tudi celostni pristop k izobraževanju strank, širše javnosti in poslovnih partnerjev. Tako sodelujemo na dogodkih o trajnostnem razvoju in finančni industriji, poleg tega pa na svoji spletni strani nudimo množico različnih izobraževalnih vsebin: novice in nasvete, naš podcast Triglav Skladi Stockcast in webinarje.

 • Zdravje in dobre pocutje v2

  Zdravje in dobro počutje

  Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih sta pomembna. V ta namen zaposlenim in strankam omogočamo številne ugodne pogoje za koriščenje storitev in ugodnosti, kot so celostna zdravstvena obravnava, dodatno pokojninsko varčevanje in druge aktivnosti, ki pripomorejo k doseganju tega cilja.

 • Odgovorna poraba in proizvodnja v2

  Odgovorna poraba in proizvodnja

  Za dolgoročno vzdržnost življenja na Zemlji je pomembno zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe. Glede na to, da kot družba za upravljanje ne proizvajamo materialnih izdelkov, smo ukrepe v okviru tega cilja usmerili v sortiranje odpadkov. Nadalje spodbujamo tudi odgovorno uporabo in porabo, in sicer predvsem pri presoji o nujnosti nakupov ter s spodbujanjem nakupa bolj trajnostnih izdelkov.

Vse se zaNne z dnevnimi izbirami min

Vse se začne z dnevnimi izbirami

Neokrnjena alpska dolina, ki se blešči v sveži jutranji rosi. Naša izbira je, ali bomo hodili po urejeni poti in ohranili čudovito podobo ter dragocen življenjski prostor rastlin in živali.

Vsak dan se odločamo in izbiramo. Med možnostmi z manjšim ali večjim vplivom na okolje. Med fosilnimi gorivi in elektriko iz obnovljivih virov. Med hrano, ki je prepotovala na stotine kilometrov in lokalno pridelanimi živili. Med investiranjem v podjetja, ki onesnažujejo in trajnostnim investiranjem v zeleno usmerjena podjetja.

S svojimi dejanji vsak dan vplivamo na to, kakšna bo kakovost življenja v prihodnosti in v kakšnem okolju bomo živeli – tako mi kot prihodnji rodovi.

Navdihujemo eden drugega min

Navdihujemo eden drugega

Naš odnos do drugih zrcali, kdo smo. Prijazna beseda, zahvala ali že samo pogled imajo neverjetno moč, da z njimi nekomu polepšamo dan ali pokažemo sprejemanje njegove edinstvenosti.

Ni treba verjeti v učinek metulja, da bi videli, kako izrečena ali zapisana beseda na enem delu sveta vpliva na ljudi tisoče kilometrov stran. Sodobna komunikacijska orodja nas povezujejo bolj kot kdajkoli in prav zaradi tega so bolj kot kdajkoli pomembne vrednote, kot so spoštovanje, strpnost, pravičnost in sprejemanje drugačnosti.

Poslušajmo drug drugega. Objemimo raznolikost, ki bogati in navdihuje. Povezujmo se za spremembe na bolje.

Podpiramo spodbudno delovno okolje min

Podpiramo spodbudno delovno okolje

Odrasel človek tretjino dneva – oziroma polovico budnega časa – preživi na delovnem mestu. Zato ni vseeno, kako se tam počutimo.

Pri čemer je delo več kot samo služenje denarja. Z njim se samouresničujemo, osebnostno razvijamo, tkemo odnose in ne nazadnje krojimo prihodnost.

Mnoga podjetja razumejo pomen zdravega, spodbudnega in vključujočega delovnega okolja. Vzpostavila so sisteme, ki ščitijo delavce, zmanjšujejo vpliv na okolje in povečujejo dobrobit tako zaposlenih kot širše družbe.

Naše poslanstvo je dvojno – poleg tega, da našteto uresničujemo v razmerju do zaposlenih, vam omogočamo, da te kriterije upoštevate tudi pri izbiri svojih naložb.

Investiramo za boljbo prihodnost min

Investiramo za boljšo prihodnost

Trajnostno investiranje ustvarja pot v okolju prijazno, pravično in vključujočo družbo. Predstavlja prihodnost gospodarstva in financ, ki se pospešeno spreminjajo v smeri trajnostnega razvoja. Ne samo da ni vseeno, koga in kaj podpiramo – če želimo biti na strani zmagovalcev trajnostne preobrazbe, je nujno investirati v podjetja, ki to razumejo in v vsakdanjem poslovanju tudi uresničujejo.

Že danes so naložbe v okoljsko in družbeno odgovorna podjetja donosne, v prihodnje pa bodo zaradi še višjih družbenih pričakovanj in zakonodajnih zahtev ta podjetja logična izbira za dolgoročno donosnost.

Sodelujemo pri razvojnih projektih

Skupaj s partnerji sodelujemo pri razvoju digitalne platforme za prepoznavanje trajnostnih vidikov investiranja, ki bo zagotavljala pridobivanje in analitiko ESG podatkov za več kot 700.000 podjetji po vsem svetu. Več o projektu tukaj.

ts sodelujemo trajnost

Sodelujemo pri razvojnih projektih

Skupaj s partnerji sodelujemo pri razvoju digitalne platforme za prepoznavanje trajnostnih vidikov investiranja, ki bo zagotavljala pridobivanje in analitiko ESG podatkov za več kot 700.000 podjetji po vsem svetu. Več o projektu tukaj.