Zakaj vlagati v sklad Triglav Aktivni?

 • Dinamično prilagajanje strukture portfelja glede na nihajnost na kapitalskih trgih.
 • Delež naložb se znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih.
 • Zaščita kapitala v višini 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Dynamic

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
 • Imate prosta finančna sredstva in jih želite razpršiti v različne oblike naložb.
 • Vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -0,43 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +12,46 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +11,02 %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +32,98 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Aktivni spodbuja okoljske in družbene značilnosti in pri investiranju daje prednost družbam, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad se uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito, kar pomeni, da ima raznolik portfelj naložb in prilagodljivo naložbeno strategijo. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). S tem postaja usklajen z evropskimi standardi glede trajnostnih naložb in razkritij v finančnem sektorju. 

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.

Tveganost naložb

Triglav Aktivni se uvršča v srednje nizek razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

3 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 22.06.2020
Matična številka 5853915056
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 841
Bloomberg oznaka TRIAKTI SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 841
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101763
Oznaka investicijskega kupona TDUFA
Vrsta sklada Mešani fleksibilni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni s kapitalsko zaščito
Ocena tveganja 3 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,25 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,64 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 28. junij 2024