Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI TRIGLAV SKLADI D.O.O.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za družbo Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Družba) bistvenega pomena. Družba je zavezana k varovanju osebnih podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.

1. PODATKI O DRUŽBI

Polni naziv:

Triglav Skladi, družba z upravljanje, d.o.o.

Sedež:

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

76205371

Matična številka:

5853915

Telefon:

01 300 73 00

Faks:

01 300 73 50

Spletni naslovi:

www.triglavskladi.si in www.zasluzitesivec.triglavskladi.si

Naslov e-pošte:

info@triglavskladi.si

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

2.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Družba lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

 • uporabljate naši spletni strani,

 • uporabljate naše spletne ali mobilne aplikacije,

 • sklepate poslovno razmerje z Družbo (pristopna izjava, pogodba o individualnem upravljanju premoženja),

 • nas prosite za informacije,

 • podate pohvalo ali pritožbo,

 • se naročite na obveščanje Družbe,

 • želite postati ali ste uporabnik storitev, ki jih zagotavlja Družba,

 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira Družba,

 • podate soglasje za obdelavo osebnih podatkov,

 • podate soglasje za obveščanje z vam prilagojenimi ponudbami družb Skupine Triglav,

 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov in finančnega premoženja ter s tem povezanih storitev pri Družbi so objavljene v poglavju Upravljanje finančnega premoženja in osebni podatki.

2.2 Ob obisku spletnih strani

Spletni strani Družbe www.triglavskladi.si in zasluzitesivec.triglavskladi.si sta javno dostopni in namenjeni za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočata pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletnih strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z Družbo (preko telefona, elektronske pošte, aplikacij, spletnih obrazcev, navadne pošte ali osebno na sedežu družbe) in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Družba podatke v zvezi z obiskom spletnih strani uporablja za naslednje namene:

 • za obveščanje o naših storitvah in produktih in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),

 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev,

 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev Družbe

 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletnih strani Družbe strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP-naslov,

 • URLnaslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,

 • nastavitve brskalnika,

 • vsebine, do katerih dostopate na spletnih straneh Družbe,

 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani Družbe.

Na spletnih straneh različnih upravljavcev osebnih podatkov boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Piškotki, ki so sestavni del te politike. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oziroma uporabnik spletnih strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih Družba potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

Preko spletnih strani Družbe so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

Področje

Podatki o posamezniku poleg podatkov iz prejšnje točke

 

Namen obdelave podatkov

Prijava na e-novice (Bodite obveščeni)

Ime in priimek, IP naslov, elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika

Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi

Povpraševanje

 

Ime in priimek, telefonska številka, IP naslov, elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika, vsebina sporočil

Vzpostavitev kontakta s finančnim svetovalcem v zvezi z izkazanimi interesom

Informativni izračun

Elektronski naslov

Zagotavljanje informacij v zvezi s finančnimi interesi posameznika

Prenos e-gradiv

Elektronski naslov, IP naslov, ime in priimek, namen varčevanja

Zagotavljanje informacij v zvezi s finančnimi interesi posameznika

2.4 Uporaba spletnih aplikacij

Če ste uporabnik spletnih aplikacij Družbe, o vas lahko zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za delovanje teh spletnih aplikacij, zagotavljanje dostopa do naših storitev in zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s storitvami, ki jih uporabljate (pristop k investicijskemu skladu ali naložbeni kombinaciji, vpogled v stanje naložb, vplačilo ali izplačilo sredstev in podobno).

Družba upravlja spletno aplikacijo Moj račun in v njej zbira in obdeluje podatke kot sledi v nadaljevanju.

Spletni portal Moj račun je namenjen tistim, ki želijo skleniti pristopno izjavo (pogodbo) za pristop k vzajemnim skladom v upravljanju Družbe ali pa so že vlagatelji v Triglav vzajemne sklade in želijo spremljati stanje svojih naložb.

Družba v sklopu spletne aplikacije Moj račun obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, geslo),

 • podatke ob prijavi (elektronski naslov, naslov, geslo, davčna številka in podatki o digitalnem potrdilu),

 • podatke v povezavi s pristopnimi izjavami investicijskih skladov in ostalih produktov,

 • podatke o stanju naložb v vzajemnih skladih in transakcijah ter

 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, uro in datum dostopa …).

Z uporabo spletnega portala Moj račun se lahko seznanite na spletni strani Moj račun.

2.5 Uporaba mobilnih aplikacij

Če ste uporabnik mobilnih aplikacij Družbe, o vas zbiramo osebne podatke, ki jih potrebujemo za delovanje vseh funkcionalnosti aplikacije. Mobilne aplikacije so namenjene vlagateljem in uporabnikom, ki želijo do informacij in/ali podatkov o svojem portfelju dostopati preko svojih mobilnih naprav.

Družba v sklopu mobilnih aplikacij obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (ime in priimek, davčna številka, elektronski naslov, uporabniško ime in telefonska številka),
 • podatke ob prijavi (uporabniško ime, geslo),
 • podatke v povezavi s pristopnimi izjavami investicijskih skladov in ostalih produktov,
 • podatke o stanju naložb v vzajemnih skladih in podatke o transakcijah,
 • podatke o oddanih e-naročilih (prenosi, enkratna SEPA DD, …) ter
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP-naslov, ura in datum dostopa …).

 Z uporabo aplikacije se lahko seznanite v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije Triglav Skladi, ki so dostopni v okviru mobilne aplikacije.

2.6 Uporaba elektronske pošte

Posamezniki lahko na Družbo oziroma na elektronske naslove, objavljene na naši spletni strani, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Družba bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

2.7 Uporaba telefonov

V stik z Družbo lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo oz. vam pošljejo SMS sproročilo zaposleni ali finančni svetovalci Družbe, kadar je to potrebno za izvajanje poslovnega razmerja oziroma za druge namene, če ste v to privolili.

2.8 Snemanje v poslovnih prostorih Družbe

Z namenom varovanja ljudi in premoženja Družbe izvajamo snemanje poslovnih prostorov Družbe. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika ter datum, čas in kraj nastanka posnetka.

2.9 Nagradne igre

Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Družba, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, lahko Družba vaše podatke obdeluje kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, na podlagi vaše privolitve, podane ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku.

Družba za upravljanje pri izvedbi nagradnih iger zbira osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo nagradne igre in za podelitev nagrade (na primer a ne izključno: ime, priimek, elektronski naslov, naslov za dostavo nagrade, podatke, za odmero davščin, uporabniško ime na socialnih omrežjih), ki pa so vsakokrat našteti v sklopu pravil vsake posamezne nagradne igre.

Družba vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi za druge namene, če jo k temu zavezuje zakon, ali če ste k temu podali privolitev.

Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR in katere izplačevalec je Družba oziroma ste v enem letu od Družbe prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, Družba vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu.

2.10 Ob snemanju in fotografiranju na dogodkih v organizaciji družbe 

Blagovno znamko Triglav Skladi krepimo z organizacijo raznovrstnih strokovnih in drugih dogodkov, v okviru katerih lahko pride do obdelave osebnih podatkov udeležencev. 

Do prve obdelave osebnih podatkov lahko pride že ob prijavi udeleženca na dogodek, če je predvidena prijava. Pri izdelavi prijavnic zato skrbimo, da zahtevamo le tiste podatke, ki jih od udeležencev potrebujemo za izvedbo dogodka. Posameznik lahko ob prijavi na dogodek ter kadarkoli do zaključka dogodka sporoči družbi, da ne želi, da je fotografiran ali posnet tako, da bi bil osrednji motiv posnetka ali fotografije.

Vsak posameznik, ki se udeleži večjega (ali javnega) dogodka, ki ga organizira družba, se mora zavedati, da obstaja na takšnem dogodku večja verjetnost, da bo posnet oz. fotografiran. Na tovrstnih dogodkih tako lahko objavimo (foto)reportažo o nastalem dogodku, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer si prizadevamo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo na prireditvi prisoten fotograf (oz. da bo snemana, če bo prisoten snemalec). Če ne želite, da bi bili fotografirani tako, da ste osrednji motiv posnetka, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na elektronski naslov dpo@triglavskladi.si. Družba fotografije (oz. videoposnetke) za namen objave foto galerije dogodka (oz. video prispevka) obdeluje v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter jih hrani pet let od njihovega nastanka.

Napisano velja za dogodke, ki so organizirani v živo, ter dogodke, ki so organiziriani preko aplikacij za spremljanje dogodka po spletu.

2.11 Uporaba podatkov za trženjske namene

Družba lahko uporablja podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča ter naslovu elektronske pošte posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja svojih produktov in storitev. Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva, da Družba trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Če ste podali ustrezno privolitev, lahko Družba vaše osebne podatke obdeluje za namene, v katere ste privolili. To vključuje trženje storitev in produktov družb Skupine Triglav.  

Če ste to dovolili, lahko vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namene profiliranja strank in njihove segmentacije v različne ciljne skupine ter za namen neposrednega trženja, pri čemer imate vedno možnost, da zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati za tovrstne namene.

Neposredno trženje produktov in storitev lahko zajema pošiljanje direktne pošte na vaš domači naslov, pošiljanje elektronskih sporočil na vaš elektronski naslov in glasovne klice na posredovano telefonsko številko, pošiljanje SMS-sporočil, lahko pa tudi pošiljanje sporočil v okviru različnih digitalnih socialnih omrežij, če ste ob podaji soglasja posredovali tudi podatek o vašem profilu na omrežjih Facebook, Twitter, Instagram itd. Uporaba podatkov v trženjske namene zajema tudi segmentacijo posameznikov v ciljne skupine, na primer po starosti, po spolu ali po drugih osebnih okoliščinah, z namenom oblikovanja in pošiljanja usmerjenih trženjskih sporočil, kot tudi za ustvarjanje trženjskih profilov posameznika in na tej podlagi izvajanje personaliziranega trženja produktov in storitev.

Za namene posredovanja e-sporočil, SMS-sporočil, izvajanja kampanj, spremljanje njihove uspešnosti  in s tem povezano vodenje podatkovne zbirke prejemnikov teh sporočil uporabljamo oblačno storitev Net-Results, https://www.net-results.com/, ponudnika Forward I.T. Solutions, LLC dba Net-Results (“Net-Results”), 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202 USA. 

Spletna platforma v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje določb GDPR. V sklopu uporabe teh storitev se osebni podatki prenašajo in hranijo v ZDA, pri čemer ponudnik storitve izpolnjuje standarde pogodbene klavzule, pripravljene po predlogi Evropske komisije, kar omogoča prenos podatkov v ZDA, ki je skladen z evropsko zakonodajo.

Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi, in sicer, kadar je glavni namen poslovna komunikacija v zvezi z vašimi poizvedbami ter nudenjem čim boljše uporabniške izkušnje našim vlagateljem in strankam tako, da jih obveščamo o dogajanjih na finančnih trgih ter jim nudimo možnost investicijskega svetovanja ves čas trajanja poslovnega odnosa preko komunikacijskih poti, podatke o katerih posameznik posreduje družbi (npr. telefonska številka).

3. UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA  IN OSEBNI PODATKI

Če želite pri Družbi pristopiti ali ste pristopili k varčevanju v investicijskem skladu oziroma sklenili pogodbo o individualnem upravljanju finančnega premoženja, to storitev lahko izvajamo le tako, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer pristop k investicijskemu skladu, prehod med investicijskimi skladi, vplačilo ali izplačilo denarnih sredstev in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi oziroma tekom izvajanja naših storitev, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem upravljanja investicijskih skladov in individualnega finančnega premoženja povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave vaših podatkov navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki jih ima Družba na podlagi določil področne zakonodaje, na primer pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, pri poročanju nadzornim organom, organom pregona, davčnim ter upravnim organom in podobno.

Pridobitev osebnih podatkov

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru pristopa k investicijskim skladom ali k individualnemu upravljanju premoženja, v določenih primerih, odvisno od primera, pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov. V primerih, ki jih določa Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, smemo nekatere vaše podatke pridobiti tudi od državnih organov, ki z njimi razpolagajo, če jih potrebujemo pri izvajanju pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke, kot so npr.: priimek in ime, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalni naslov, spol, davčna številka, davčni urad, davčna izpostava, država bivanja, domicilna država, država rezidentstva za davčne namene, podatki o osebnem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj), naslov za obveščanje (če je drugačen od stalnega), dejavnost stranke, številka TRR, politična izpostavljenost, podatki o pooblaščencih za zastopanje, podatki o in v zvezi s finančnimi računi na podlagi veljavnih predpisov za zagotavljanje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in FATCA ter veljavnimi predpisi glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (CRS).

4. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI UPRAVIČENIH IN ZAKONITIH INTERESOV

V Družbi osebne podatke v določenih primerih obdelujemo tudi zaradi varovanja upravičenih ter zakonitih interesov, kot so:

 • zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek teh omrežij in sistemov (preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov Družbe, odzivanje na računalniške varnostne incidente),

 • uveljavljanje lastnih pravnih zahtevkov zoper posameznike pred sodiščem,

 • preprečevanje in odkrivanje notranjih prevar in drugih kršitev,

 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v družbi pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživa, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora poslovnih prostorov,

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov Družbe (kot na primer zbiranje podatkov o zadovoljstvu strank po sklenitvi pristopne izjave),

 • zaradi izvajanja notranjih upravnih namenov Družbe.

V primerih, ko bi to lahko ogrozilo interese posameznega postopka, ki se izvaja, ali onemogočilo doseganje namena, zaradi katerega je bila posamezna obdelava osebnih podatkov uvedena, lahko Družba osebne podatke za zgoraj opredeljene namene obdeluje tudi brez vednosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V SKUPINI TRIGLAV

Družba obdeluje tudi osebne podatke, ki jih je posameznik podal katerikoli družbi v Skupini Triglav in je soglašal s prejemanjem posamezniku prilagojenih ponudb s strani družb v Skupini Triglav. Družba posameznike v takšnem primeru posameznika obvesti, da odbeluje njegove osebne podatke skladno s podanim soglasjem.

Družba za upravljanje lahko osebne podatke pridobljene s strani drugih družb v Skupini Triglav na podlagi legitimnega interesa uporabi za namene internih analiz in spremljanja strateških ciljev družb oziroma Skupine Triglav tudi za izboljšanje morebitnih bonitetnih programov, ki bi lahko bili vzpostavljeni na ravni družbe za upravljanje.

6. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov praviloma ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa mora Družba vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo zakoniti interes za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so praviloma različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali izkažejo drugo ustrezno pravno podlago.

Za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažiramo pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev v našem imenu, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezno zakonsko predpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb. Med pogodbene obdelovalce sodijo vpisna mesta, skrbnik premoženja, dobavitelji programske opreme, skrbniki informacijskih sistemov in spletnih strani Družbe, sodelavci na področju digitalnega marketinga, revizorji, tiskarji, ponudniki storitev arhiviranja podatkov in podobne kategorije uporabnikov.

7. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. 

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi.

8. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

V Družbi izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nepooblaščeno uporabo, razkritjem, uničenjem ali spreminjanjem. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Družbi, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo primerne varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in praksi za zaščito podatkov. Omrežje je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu.

Spletne aplikacije Družbe so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim geslom oziroma z digitalnim potrdilom posameznika.

9. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si.

Posameznik, ki meni, da družba obdeluje osebne podatke v zvezi z njim v nasprotju z zakonodajo, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

10. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Družbi. Pooblaščena oseba je dosegljiva po elektronski pošti na naslov dpo@triglavskladi.si ali po navadni pošti na naslov Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

11. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Vsakokrat veljavna verzija politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani www.triglavskladi.si, zato vam priporočamo, da jo redno pregledujete.

 
 
Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič