Naša pot je trajnostna

Priložnosti za rast vašega premoženja se skrivajo v odgovornem investiranju.

Naš načrt za trajnostno prihodnost

V Triglav Skladih smo zavezani resnemu in skrbnemu pristopu k odgovornemu investiranju. Naša trajnostna strategija jasno opredeljuje korake, ki vodijo k uspešni transformaciji v trajnostnega upravljavca premoženja.


Napredek 2

Pomembni koraki v začrtano smer

 • Imamo jasno opredeljeno Politiko trajnostnega poslovanja, ki izraža naš pristop k trajnostnemu delovanju.
 • Postavili smo trdno investicijsko filozofijo, ki temelji na ključnih vrednotah in prepričanjih, kar nam pomaga sprejemati boljše naložbene odločitve.
 • Integracija okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov je ključna sestavina našega investicijskega procesa, določena v Politiki odgovornega investiranja.
 • Pomemben del naše ponudbe spodbuja okoljske in družbene značilnosti, zlasti pri vlaganju v podjetja, ki sledijo praksam dobrega upravljanja.
Napredek v2

Zaveza k načelom odgovornega investiranja

S ponosom sporočamo, da smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji sprejeli Načela odgovornega investiranja Združenih narodov (UN PRI). Naš pristop k tem načelom izpostavlja našo zavezanost vključevanju okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov v naše naložbene odločitve. S tem izboljšujemo naše naložbene prakse in prispevamo k oblikovanju trajnostnega globalnega finančnega sistema.

3 vidiki trajnosti, ki jih upoštevamo pri odgovornem investiranju

Prvi temelj naše odgovornosti je doseganje finančnih ciljev naših strank. Z odgovornim investiranjem znižujemo tveganja iz naslova okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov ter izkoriščamo priložnosti zaradi višje izpostavljenosti do podjetij in držav ter nadnacionalnih organizacij, ki pri svojem poslovanju oziroma delovanju razumejo in upoštevajo ključne okoljske in družbene spremembe. Smo prva slovenska družba za upravljanje investicijskih skladov, ki je pristopila k Načelom Združenih narodov za odgovorno investiranje.

 • Družbena odgovornost

  Podjetja imajo s svojim delovanjem pomemben vpliv na zaposlene, lokalno okolje in širše družbeno okolje, zato pri svojih investicijskih odločitvah analiziramo vidike družbenih dejavnikov skupaj z vidiki dobrega upravljanja in pri tem naslavljamo družbena vprašanja, kot so: družbena neenakost, človekove pravice, delovni pogoji, varstvo osebnih podatkov, zasebnost, spolna raznolikost, odnosi z lokalno skupnostjo in sodobno suženjstvo.

 • Kakovostno upravljanje podjetij

  Dobro upravljanje podjetij omogoča ustrezno obvladovanje tveganj in hitrejšo reakcijo na izzive, ki jih prinaša vse bolj kompleksno poslovno okolje, pri čemer ima vodstvo pomembno vlogo. Kakovost upravljanja je pomemben element pri sprejemanju naših investicijskih odločitev. Pri tem upoštevamo naslednje elemente: neodvisnost upravnega odbora, učinkovitost upravnega odbora, odnose z zaposlenimi, plačilo zaposlenih in spoštovanje davčnih predpisov.

 • Skrb za okolje

  Upoštevanje okoljskih vidikov pri sprejemanju investicijskih odločitev bo v naslednjih desetletjih pomembno vplivalo na zniževanje negativnega vpliva podjetij in držav ter nadnacionalnih organizacij na življenje naše in vseh naslednjih generacij. Negativne posledice okoljskih sprememb bodo občutile naše stranke, zaposleni v naši družbi in družbah, s katerimi sodelujemo ter celotna družba, na katero preko različnih kanalov vplivamo s svojimi investicijskimi odločitvami. Glede na to, da so toplogredni plini ključni razlog za globalno segrevanje in podnebne spremembe, ki jih višja temperatura planeta povzroča, pri investiranju spodbujamo zniževanje emisij toplogrednih plinov.

6 trajnostnih ciljev Združenih narodov, katerim smo zavezani

V družbi Triglav Skladi se zavedamo pomena trajnostne usmeritve v poslovanju, zato smo v svojo Politiko trajnostnega poslovanja vključili upoštevanje 6 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Navedene cilje smo izbrali, ker smo presodili, da lahko nanje s svojimi dejavnostmi in aktivnostmi vplivamo v največji meri.

Delo pk

Dostojno delo in gospodarska rast

V družbi Triglav Skladi omogočamo dostojno delo za vse zaposlene, kar je ključno z vidika naših prepričanj in vrednot ter je hkrati tudi predpogoj za naše uspešno poslovanje ter ohranjanje ugleda v širši družbi. Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje ter redno in pošteno plačilo. Izvajamo poštene prakse zaposlovanja in napredovanja pri izbiri in ovrednotenju zunanjih ponudnikov storitev pa dajemo prednost bolj trajnostno naravnanim in vključujočim podjetjem.

Podnebni ukrepi

Podnebni ukrepi

Sprejemanje ambicioznih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam je nujno za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti življenja na Zemlji. Zavezujemo se k sodelovanju pri blaženju učinkov podnebnih sprememb, in sicer s sprejetjem zaveze, da bomo pričeli poslovati kot ogljično nevtralna družba.

Enakost spolov

Enakost spolov

Vemo, da je raznolikost spolov gonilna sila dobrih poslovnih rezultatov, saj so raziskave pokazale, da so podjetja, ki imajo mešane vodstvene time večinoma bolj donosna in dobičkonosna, tudi bolj inovativna, kar prispeva k večji uspešnosti posameznega podjetja ter posledično večji gospodarski rasti. Naš cilj je doseganje in ohranjanje enakosti spolov na vseh nivojih v družbi ter krepitev vloge manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora.

Izobrazevanje

Kakovostno izobraževanje

Zavedamo se, da je spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar (zaposlene, stranke, poslovne partnerje, druge deležnike) ključnega pomena za uspeh naše družbe. V okviru tega cilja načrtujemo dodatne spodbude zaposlenim za vključenost v vseživljenjsko učenje ter tudi celostni pristop k izobraževanju strank, širše javnosti in poslovnih partnerjev.

Zdravje v3

Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih so pomembni. V ta namen zaposlenim in strankam omogočamo številne ugodne pogoje za koriščenje storitev in ugodnosti, kot so celostna zdravstvena obravnava, dodatno pokojninsko varčevanje in druge aktivnosti, ki pripomorejo k doseganju tega cilja. Zavedamo se pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi in potreb različnih generacij. Zato se zavezujemo, da bom pridobili certifikat družini prijazno podjetje.

Poraba v2

Odgovorna poraba in proizvodnja

Za dolgoročno vzdržnost življenja na Zemlji je pomembno zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe. Glede na to, da družba za upravljanje ne proizvaja materialnih izdelkov, smo ukrepe v okviru tega cilja usmerili v sortiranje odpadkov. Nadalje spodbujamo tudi odgovorno uporabo in porabo, in sicer predvsem pri presoji o nujnosti nakupov ter s spodbujanjem nakupa bolj trajnostnih izdelkov.

ts sodelujemo trajnost

Sodelujemo pri razvojnih projektih

Skupaj s partnerji sodelujemo pri razvoju digitalne platforme za prepoznavanje trajnostnih vidikov investiranja, ki bo zagotavljala pridobivanje in analitiko ESG podatkov za več kot 700.000 podjetji po vsem svetu.

Sustainability

Dobrodošli v prihodnosti upravljanja premoženja

Vaše finančne cilje vam pomagamo doseči na odgovoren in premišljen način.