Opozorilo vlagateljem

Opozorilo vlagateljem Triglav skladov

Splošne informacije

Družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) upravlja podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.

Podatki o naravi tveganosti posameznega sklada (sintetični kazalnik tveganja) so navedeni v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in Ključnih podatkih za vlagatelje, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku na voljo na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe , kakor tudi v zavihku Pravno obvestilo. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v dnevnih časopisih in na tej spletni strani.

Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

V primeru, da objava ali oglas prikazuje podatke o pretekli donosnosti naložbe v enote investicijskega sklada, velja, da izračun pretekle donosnosti temelji na podatkih o vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodski oziroma tržni ceni delnice investicijskega sklada, če ni drugače zapisano.

V primeru, da objava ali oglas vsebuje podatek o pretekli donosnosti investicijskega sklada, slednji odraža rezultat v letnem ali večletnem časovnem obdobju, ki se začne s prvim dnem koledarskega meseca in konča z zadnjim dnem koledarskega meseca, če ni drugače zapisano. Referenčno obdobje je odvisno od posameznega tržnega sporočila, vendar pa se pretekla donosnost v glavnem razkriva za predhodnih 10 let oz. za celotno obdobje, ko gre za sklade, ki so bili ustanovljeni pred tem. V primeru, ko so informacije o pretekli uspešnosti izražene v drugi valuti kot evro (EUR), opozarjamo, da se donosi lahko povečajo ali zmanjšajo zaradi nihanja valute.

Vstopni stroški ob vplačilu v podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Najvišji vstopni stroški ob vplačilu v sklade Triglav Azija, Triglav Jugovzhodna Evropa, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Okoljska perspektiva, Triglav Top Brands, Triglav Zdravje in dobro počutje, Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav Evropa, Triglav Trgi v razvoju, Triglav Renta, Triglav Severna Amerika, Triglav Steber Global, Triglav Svetovni razviti trgi in Triglav Aktivni znašajo 3,00 %, v Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond in Triglav Preudarni 1,50 %.  Pri vplačilih v podsklad denarnega trga - Triglav Sklad denarnega trga EUR družba ne zaračunava vstopnih stroškov. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na tej strani. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Družba Triglav Skladi izstopnih stroškov ne zaračunava, razen ob določenih pogojih v primeru varčevalnih shem in za spodaj navedene investicijske kupone, kjer izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Izjema je za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in dobro počutje in ki so bili pred 9. 5. 2013 imetniki enot premoženja sklada ALTA HEALTH, pri katerih izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Izjema je tudi za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa, ki so bili pred 20. 4. 2018 imetniki enot premoženja sklada ALTA.SI, pri katerih izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Podatki o vrednosti enote premoženja za obdobje pred 1. 1. 2007 so preračunani v evre po tečaju zamenjave 1 evro = 239,640 tolarja. Izjema je sklad Triglav Renta, kjer so podatki o vrednosti enote premoženja pred 1. 1. 2007 preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan tečaja, saj je sklad posloval tudi pred 1. 1. 2004. 

Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost.

Povzetek pravnega obvestila ter razkritja v zvezi z vsebino objav

Vsebina spletnega mesta oziroma objava na socialnih in drugih omrežjih ali platformah je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, podane informacije pa so bile pridobljene iz virov, za katere družba Triglav Skladi verjame, da so verodostojni. Objavljene vsebine same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je treba obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe Triglav Skladi in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve. Uporabnike tega spletnega mesta vabimo tudi, da si pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve preberejo razkritja v zvezi s tržnimi sporočili. .

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali nejasnosti v zvezi z objavljenimi  vsebinami s strani družbe, je uporabnikom na voljo elektronski naslov za komuniciranje z družbo: info@triglavskladi.si.

Celotno pravno obvestilo je dostopno tukaj.

Povzetek Politike zasebnosti in pravic s področja varstva osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d. o. o. vaše osebne podatke obdeluje skladno z določbami veljavne zakonodaje in na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so natančneje opisani v vsakokrat veljavni  Politiki zasebnosti, ki je dosegljiva tukaj.

Posameznik lahko kadar koli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si, kjer je dosegljiva tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.

Dodatne informacije so na voljo v zavihku »Dokumenti«.