Zakaj vlagati v sklad Triglav Renta?

 • Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
 • Klasifikacija podsklada glede na vrsto in kompleksnost oziroma značilnosti naložb ostaja nespremenjena, sklad pa postaja usklajen s kriteriji, opredeljenimi v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Renta TS

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite biti del spodbujanja zniževanja emisij toplogrednih plinov ali izboljšanja stanja na področju človekovih pravic.
 • Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja, vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +1,63 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +12,14 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +7,65 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +23,98 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +56,63 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +356,08 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Renta se glede na vrsto naložb uvršča,o med mešane uravnotežene globalne sklade. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v lastniške in dolžniške finančne instrumente izdajateljev iz razvitih držav, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto.

Naložbena politika sklada

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 35 % do 65 % sredstev Sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se Sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti je 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno.

Tveganost naložb

Triglav Renta se uvršča v srednje nizek razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

3 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 13.10.1999
Matična številka 5853915008
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 543
Bloomberg oznaka TRIRENT SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 543
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400054
Oznaka investicijskega kupona TDUTR
Vrsta sklada Mešani
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Svet
Ocena tveganja 3 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,00 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,19 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024