Zakaj vlagati v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR?

 • Zasledujemo doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled.
 • Dobra alternativa bančnim depozitom in vpoglednim vlogam (ali mogoče denarju na računih pri bankah) na bankah, saj lahko s prehodi med skladi svoja sredstva hitro upravljate.
 • Ponujamo zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na ohranitvi glavnice.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo tistim, ki si želite popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želite sprejemati naložbenih tveganj.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Money Market v3

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Vam veliko pomeni spodbujanje okoljskih in družbenih značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
 • Pri nalaganju sredstev dajete velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rasti svojega premoženja.
 • Želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb v bolj varne naložbe brez stroškov prehoda med Triglav skladi.
 • Še nimate izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +0,20 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +2,63 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +1,82 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +1,17 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +1,74 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +4,12 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad denarnega trga EUR se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Naložbena politika sklada

Naložbe Sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.

Tveganost naložb

Triglav Sklad denarnega trga EUR se uvršča v najnižji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma neinvestirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

1 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 13.10.2012
Matična številka 5853915017
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 730
Bloomberg oznaka TRIMMEU SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 730
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401516
Oznaka investicijskega kupona TDUMM
Vrsta sklada Sklad denarnega trga
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evro območje
Ocena tveganja 1 / 7
Vstopni stroški 0,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 0,50 %*
Tekoči stroški poslovanja sklada 0,43 %
Presečna ura 01:00

* Družba Triglav Skladi od 1. 1. 2017 do preklica obračunava upravljavsko provizijo podsklada Triglav Sklad denarnega trga EUR v višini 0,2 % povprečne letne ČVS podsklada. Več informaciji tukaj.

Potrjeno najboljši

 • certifikat nov NAJ SKLAD denarni EU 3leta v2

Sklad je prejel:

 • Nagrada revije Moje finance: Naj vzajemni sklad 2023 ( Denarni EU 2020 – 2022)

Tedensko poročilo Triglav Sklad denarnega trga EUR

Poročilo na dan 23. 2. 2024

Opis Vrednost
Skupna vrednost 103.706.119,41 EUR
Neto donos 0,00 %
Tehtano povprečje trajanja (dni) 144,51
Tehtano povprečje trajanja (mesecev) 4,74
Kreditni profil 0,95

10 največjih naložb sklada

Ime Država Vrsta sredstev Zapadlost Delež v %
RATB 0 04/25/24 AVSTRIJA Kratkoročni vrednostni papirji 25.04.2024 4,31 %
BGTB 0 05/09/24 BELGIJA Kratkoročni vrednostni papirji 09.05.2024 4,31 %
BOTS 0 06/14/24 ITALIJA Kratkoročni vrednostni papirji 14.06.2024 4,29 %
BGTB 0 07/11/24 BELGIJA Kratkoročni vrednostni papirji 11.07.2024 4,28 %
BTF 0 08/07/24 FRANCIJA Kratkoročni vrednostni papirji 07.08.2024 4,27 %
BGTB 0 01/09/25 BELGIJA Kratkoročni vrednostni papirji 09.01.2025 4,21 %
BGTB 0 03/07/24 BELGIJA Kratkoročni vrednostni papirji 07.03.2024 3,85 %
SGLT 0 03/08/24 ŠPANIJA Kratkoročni vrednostni papirji 08.03.2024 3,85 %
BOTS 0 04/12/24 ITALIJA Kratkoročni vrednostni papirji 12.04.2024 3,84 %
SGLT 0 05/10/24 ŠPANIJA Kratkoročni vrednostni papirji 10.05.2024 3,83 %

Razčlenitev po zapadlosti

Število dni do zapadlosti Delež sredstev
000-001 8,86 %
002-007 0,00 %
008-030 7,71 %
031-060 3,84 %
061-090 12,45 %
091-120 11,92 %
121-180 21,83 %
181-397 33,40 %

Sestava naložb sklada na dan 31. januar 2024