Zakaj vlagati v sklad Triglav Svetovni razviti trgi?

 • Sredstva učinkovito razporejamo na največje razvite kapitalske trge Severne Amerike, Evrope, Azije ter Pacifika, s čimer zagotavljamo ustrezno razpršitev ter znižanje naložbenih tveganj portfelja.
 • Z visoko razpršitvijo premoženja sredstva varujemo tudi pred valutnimi spremembami.
 • Z naložbami na razvite kapitalske trge in v največja podjetja omogočamo stabilnost portfelja in stabilne dolgoročne donose.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo vlagateljem, ki se prvič srečujete z delniškimi naložbami, in vlagateljem, ki iščete osnovni sklad za svoj delniški portfelj naložb.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Svetovno razviti trgi

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite z relativno nizkimi stroški svoje premoženje razpršiti v največja svetovna podjetja,
 • pričakujete stabilnost naložbe in razpršenost naložbenih tveganj,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • iščete osnovno izpostavitev do delniških trgov ali dopolnitev konservativnega dela portfelja z naložbenim razredom delnic.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +1,99 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +4,36 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +30,41 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +36,79 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +110,05 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +123,91 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Svetovni razviti trgi uvrščamo med globalne delniške sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v delnice največjih svetovnih podjetij. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Naložbena politika sklada

Naložbeno politiko sklada prvenstveno globalno usmerjamo v delnice podjetij in enote premoženja investicijskih skladov s sedežem na razvitih svetovnih kapitalskih trgih, ki predstavljajo vsaj 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice in investicijske sklade predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Naložba v sklad Triglav Svetovni razviti trgi je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Tveganost naložb

Triglav Svetovni razviti trgi se uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 18.05.2006
Matična številka 5853915003
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6640 014
Bloomberg oznaka TRISVET SV
IBAN SI56 0400 1004 6640 014
Vrsta sklada Delniški
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,93 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. avgust 2023