Zakaj vlagati v sklad Triglav Tehnologije prihodnosti?

 • Tehnologije prihodnosti definiramo kot tehnologije, ki imajo potencial, da bistveno vplivajo na gospodarstvo, družbo, druge tehnologije in naravo. V večini primerov so to napredna orodja in postopki ter sistemi orodij in postopkov, ki so razviti z namenom reševanja zapletenih težav, izboljševanja obstoječih rešitev in ustvarjanje novih funkcionalnosti.
 • Posebnost tehnologij prihodnosti je ta, da so bolj sofisticirane, zmogljive, učinkovite in celovite v primerjavi s trenutnimi.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

VR tehnologija

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite investirati v podjetja, katerih dejavnosti so v skladu z vašimi osebnimi vrednotami, prepričanji, vašim videnjem prihodnosti in/ali se ukvarjajo z reševanjem družbenih izzivov ter prispevajo k trajnostnemu razvoju.
 • Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljšje od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja usmerjena v področja z visokim potencialom za rast.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +7,29 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +40,47 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +41,22 %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +69,91 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Tehnologije prihodnosti glede na vrsto naložb uvrščamo med delniške globalne sklade razvitih trgov. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

Naložbena politika sklada

Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali ponujajo storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo svoje poslovne modele in konkurenčno prednost na uporabi tehnologij prihodnosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Tveganost naložb

Sklad Triglav Tehnologije prihodnosti se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih, predvsem na področju razvoja oziroma proizvodnje proizvodov in storitev, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 22.06.2020
Matična številka 5853915055
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 744
Bloomberg oznaka TRITEHN SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 744
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101755
Oznaka investicijskega kupona TDUDT
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni sklad razvitih trgov
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,67 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024