Zakaj vlagati v sklad Triglav Top Brands?

 • Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
 • Naložbe usmerjamo v prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna, imajo izgrajene vrhunske poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in izplačujejo nadpovprečne dividende.
 • Močne blagovne znamke izkazujejo dolgoročno stabilno in hitrejšo rast prihodkov ter boljšo dobičkonosnost, zato pomenijo manjše finančno tveganje. Zaradi naložbene politike priporočamo sklad kot osnovno izbiro vlagatelja na področju delniških naložb.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Top Brands

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite investirati v podjetja, katerih dejavnosti so v skladu z vašimi osebnimi vrednotami, prepričanji, vašim videnjem prihodnosti in/ali se ukvarjajo z reševanjem družbenih izzivov ter prispevajo k trajnostnemu razvoju.
 • Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljše od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja usmerjena v območja z visokim potencialom za rast.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +8,83 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +34,68 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +47,06 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +102,40 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +230,99 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +272,67 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Top Brands spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada globalno usmerjamo v delnice podjetij in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih. Tovrstne naložbe skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi opisane naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Naložba v sklad Triglav Top Brands je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Tveganost naložb

Triglav Top Brands se uvršča v srednji razred tveganja. Je ustrezna oblika za tiste vlagatelje, ki iščete stabilno naložbo in pri investiranju težite k razpršenosti naložbenih tveganj.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 31.10.2012
Matična številka 5853915018
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 827
Bloomberg oznaka TRITOPB SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 827
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401524
Oznaka investicijskega kupona TDUBR
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni sklad razvitih trgov
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 3,67 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024