Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglavskladi.si (v nadaljevanju spletno mesto Triglav Skladi) je Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Družba Triglav Skladi posluje na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana (ATVP), ki kot pristojni nadzorni organ tudi nadzoruje poslovanje družbe v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in drugo veljavno zakonodajo.

 

Omejitev odgovornosti za spletne objave, tiskovine in druge javno dostopne dokumente družbe

Spletno mesto

Vsebina spletnega mesta je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, podane informacije pa so bile pridobljene iz virov, za katere družba Triglav Skladi verjame, da so verodostojni.

Vsebine na spletnem mestu same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je treba obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe Triglav Skladi in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali nejasnosti v zvezi z vsebinami, objavljenimi na tem spletnem mestu, je uporabnikom na voljo naslednji elektronski naslov za komuniciranje z družbo: info@triglavskladi.si.

Družba Triglav Skladi si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnem mestu www.triglavskladi.si, vendar ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo spletnega mesta oziroma informacij, ki jih spletno mesto vsebuje, ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Triglav Skladi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last  družbe Triglav Skladi, in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

 

Tiskovine in drugi javno dostopni dokumenti družbe

Vsebine, ki jih pripravlja družba, ne predstavljajo priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč so namenjene informiranju javnosti o storitvah in produktih družbe Triglav Skladi, d. o. o. ter obveščanju o dogajanjih na kapitalskih trgih. Vsebine tudi niso  namenjene nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upoštevajo investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino posameznega javno dostopnega dokumenta.  

Družba tudi ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. Družba Triglav Skladi, d. o. o. si pridržuje pravico kadar koli in v kakršnem koli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti dokument ali vsebino. Posamezen dokument lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba Triglav Skladi, d. o. o. posebej opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so lahko predmet gradiva ali vsebine, ki jo pripravlja družba, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve vlagatelja. Družba Triglav Skladi, d. o. o. in njeni zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi vsebine posameznih dokumentov ali javno dostopnih vsebin, ki jih je pripravila družba.


Razkritja v zvezi s tržnimi sporočili

Družba na različnih kanalih in v različnih medijih (na spletu, radiju, TV, v tiskanih medijih ipd., …) objavlja tržna sporočila. Tržna sporočila so označena kot taka.

Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne podatki za vlagatelje (v nadaljevanju: KIID). Prospekt, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Ko tržno sporočilo zagotavlja podrobnosti o značilnostih promoviranega sklada, predlagamo, da se posameznik seznani s podrobnim opisom naložbene politike posameznega investicijskega sklada v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje in Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja.

V primeru, ko tržno sporočilo vsebuje informacije o pretekli uspešnosti, vključno s simulirano preteklo uspešnostjo, podatki temeljijo na preteklih podatkih. Referenčno obdobje je odvisno od posameznega tržnega sporočila, vendar pa se pretekla donosnost v glavnem razkriva za predhodnih 10 let oz. za celotno obdobje, ko gre za sklade, ki so bili ustanovljeni pred tem. V primeru, ko so informacije o pretekli uspešnosti izražene v drugi valuti kot evro (EUR), opozarjamo, da se donosi lahko povečajo ali zmanjšajo zaradi nihanja valute.

V primerih, ko je v tržnih sporočilih opisana naložbena politika promoviranega sklada velja, da se v primeru skladov, ki so promovirani in so aktivno upravljani uporabi besedna zveza »aktivni« ali »aktivno upravljani«. Za aktivne sklade, ki se upravljajo s sklicevanjem na indeks, se zagotovi dodatno razkritje o uporabi referenčnega indeksa in se navede stopnja neodvisnosti od primerljive vrednosti. Poleg napisanega za aktivne sklade, ki se ne upravljajo s sklicevanjem na katerikoli referenčni indeks, se vlagateljem to jasno navede.

Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.

V primerih, ko tržno sporočilo vsebuje informacije o pričakovanih prihodnjih rezultatih, le-ti temeljijo na razumnih predvidevanjih, podprtih z objektivnimi podatki.

Prikaz pričakovane donosnosti je ocena donosnosti naložbe, ki temelji na pretekli donosnosti in ni natančen kazalnik donosnosti naložbe v prihodnje. Pričakovani donosi so lahko višji ali nižji od prikazanih in so odvisni od gibanja kapitalskih trgov in obdobja varčevanja.

Za lažje razumevanje pa v nadaljevanju povzemamo povzetek opisa posameznega investicijskega sklada v upravljanju družbe:

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Steber Global

Sklad Triglav Steber Global se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (68 %), MSCI Emerging Markets Index (27 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.        

 

Triglav vzajemni skladi – mešani Triglav Renta

Sklad Triglav Renta se glede na vrsto naložb uvršča med mešane uravnotežene globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob zmerni stopnji tveganja. Sklad bo vodil aktivno politiko upravljanja sredstev na osnovi strateške alokacije sredstev. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (50 %), iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Indeks (22,5 %), iBoxx Euro Liquid Corporates Total Return Index (22,5 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa

Sklad Triglav Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Evrope. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI Europe Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški

Sklad Triglav Obvezniški se glede na vrsto naložb uvršča med splošne obvezniške sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada Triglav Obvezniški bodo upravljana aktivno; naložbena politika bo nizko tvegana. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return Index (47,5 %), IBOXX EUR Eurozone Sovereign  Overall Total Return Indeks (47,5 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika  

Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI USA Price Return Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi

Sklad Triglav Svetovni razviti trgi se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI World Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Rastoči trgi

Sklad Triglav Rastoči trgi se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade trgov v razvoju. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI Emerging Markets Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.       

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Azija

Sklad Triglav Azija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Azije-Pacifika. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI AC Asia ex Japan Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Sklad Triglav Jugovzhodna Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Jugovzhodne Evrope. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju sklada se ne uporablja primerjalnega indeksa za merilo uspešnosti. Naložbe sklada bodo regionalno usmerjene, pretežno v delnice podjetij z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa ter v enote delniških investicijskih skladov z naložbeno politiko, usmerjeno na to regijo. Naložbe iz te regije bodo predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada. Skupno pa bodo naložbe v delnice podjetij in v enote drugih investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada.          Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Hitro rastoča podjetja

Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI United States Small Cap Index (65 %), MSCI Europe Small Cap Index (30 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.          

 

Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond    

Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada bodo upravljane aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Zdravje in farmacija

Sklad Triglav Zdravje in farmacija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Zdravstvo. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Health Care Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi – Triglav Money Market EUR

Podsklad se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki ga predstavlja indeks Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljalec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj. Zaradi izredno nizke stopnje tveganja sklada je sklad primeren tudi za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev.

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands          

Sklad Triglav Top Brands se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju sklada se ne uporablja primerjalnega indeksa za merilo uspešnosti. Naložbe sklada bodo globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij s prepoznavnimi blagovnimi znamkami ter z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki sklada, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi – delniški družbeno odgovorni Triglav Zeleni

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI World ESG Leaders Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja tako, da vlaga v podjetja, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti. Izpostavljenost do takih naložb bo najmanj 80 % sredstev sklada. Za presojo izpolnjevanja kriterijev družbene odgovornosti se uporablja Metodologija družbe Triglav Skladi za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za podsklad Triglav Zeleni, ki je dostopna na spletni strani družbe.  Primerjalni indeks je skladen s trajnostnimi značilnostmi, kar izhaja tudi iz metodologije primerjalnega indeksa, ki je objavljena na spletni strani družbe MSCI Inc. (MSCI ESG Leaders Methodology). Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na tej povezavi. Odločitev za vlaganje v promovirani sklad se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

 

Triglav vzajemni skladi – mešani defenzivni Triglav Preudarni

Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Sklad bo vodil aktivno politiko upravljanja sredstev, vendar bo imel v vsakem trenutku manj kot 35 % sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (25 %), IBOXX Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index (35 %), IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return Index (35 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

 

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Tehnologija

Sklad Triglav Tehnologija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI ACWI Information Technology Index (60 %),  MSCI ACWI Media & Entertainment Index  (25 %), MSCI ACWI Distribution & Retail Index (10 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

 

Triglav vzajemni skladi – mešani fleksibilni Triglav Aktivni   

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni. Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter v denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Prikaz tveganja in donosa naložbe v posamezne podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi:

Avtorske pravice

To spletno mesto ter vse na njem objavljene vsebine in gradivo so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvensodno reševanje sporov

Morebitne spore med družbo Triglav Skladi in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je družba Triglav Skladi v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, je mogoče izvensodno reševati pred stalno in neodvisno Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov –GIZ, s sedežem v Ljubljani, Čufarjeva 5, telefonska številka: 01 430 49 18, e-naslov: arbitraza@zdu-giz.si. Zainteresirani vlagatelji lahko pridobijo dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznanijo z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov na spletnih straneh Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ www.zdu-giz.si/arbitraza in družbe za upravljanje www.triglavskladi.si, na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavljamo tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo na povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto www.triglavskladi.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, privolite v ta pravila.