Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Triglav Skladi

I.              Splošne informacije

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI določajo pogoje uporabe, pravice in obveznosti uporabnikov storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI, ki jo omogoča družba Triglav Skladi d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba ali TRIGLAV SKLADI).

II.             Izrazi in pojmi

V Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI so uporabljeni naslednji izrazi in pojmi:

Mobilna aplikacija TRIGLAV SKLADI je aplikacija TRIGLAV SKLADOV, ki je brezplačno dostopna v mobilnih trgovinah Google Play in Apple Store ter jo uporabnik namesti na svojo mobilno napravo. Uporabniku omogoča vlaganje v investicijske sklade v upravljanju TRIGLAV SKLADOV, postavljanje svojih osebnih finančnih ciljev, njihovo spremljanje ter spreminjanje ter vse druge storitve, s katerimi lahko TRIGLAV SKLADI naknadno nadgradijo mobilno aplikacijo.  

Demo verzija mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI je verzija mobilne aplikacije, ki je dostopna vsem uporabnikom ne zgolj vlagateljem.. Registracija oziroma prijava v demo verzijo omogoča vpogled v aktualne novosti, tečajnico, obvestila in ostale vsebine, ki niso vezane na posameznega vlagatelja ali njegovo stanje.

Zaprti del mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI je del mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI, ki je dostopen vlagateljem in omogoča vpogled v naložbe vlagatelja v podskladih Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, sklenitev pristopne izjave za pristop k Triglav vzajemnim skladom, opravljanje prenosov med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, vplačila, izplačila in podajanje soglasij za izvedbo enkratne in mesečne direktne bremenitve SEPA, urejanje in preklic mesečnih vplačil ter ustvarjanje in urejanje finančnih ciljev.

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI (v nadaljevanju tudi: Splošni pogoji) so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI. Splošni pogoji se lahko spremenijo, vendar so na tem mestu vedno objavljeni vsakokrat veljavni Splošni pogoji.

Vlagatelj je fizična oseba, ki je s pristopno izjavo pristopila k pravilom upravljanja investicijskega sklada v upravljanju TRIGLAV SKLADOV.

Uporabniško ime je elektronski naslov, ki ga posameznik nastavi kot uporabniško ime za dostopanje do aplikacije.

Osebno geslo (PIN) je kombinacija 4 znakov, ki jih uporabnik določi sam in jih lahko tudi poljubno spreminja. Osebnega gesla aplikacija nikoli ne posreduje iz mobilne aplikacije Družbi in je znano izključno uporabniku.

Hitra prijava pomeni, da lahko uporabnik za vstop v mobilno aplikacijo TRIGLAV SKLADI uporabi osebno geslo ali biometrične podatke.

Mobilna naprava pomeni pametni mobilni telefon, na katerem je nameščena ustrezna verzija operacijskega sistema, ki omogoča namestitev in uporabo mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

Spletna stran pomeni spletno stran TRIGLAV SKLADOV, ki se nahaja na spletnem mestu www.triglavskladi.si.

Sistem enotnega gesla (angl. Single Sign On) je postopek avtentikacije uporabnika, ki omogoča dostop do več aplikacij ali sistemov z enim samim naborom poverilnic za prijavo. To pomeni, da uporabnik po enkratni prijavi lahko dostopa do vseh povezanih sistemov, ne da bi se moral za vsakega posebej znova registrirati, kar vključuje vse aplikacije družb Skupine Triglav.

Enkratno vplačilo pomeni enkratni vložek v katerikoli investicijski sklad v upravljanju TRIGLAV SKLADOV.

Varčevalni načrt je namenjen dolgoročnemu varčevanju z rednimi mesečnimi vplačili v določeni višini. To pomeni, da vlagatelj vnaprej določi, kako visok znesek bo vsak mesec vplačal ter kolikšno obdobje namerava vplačevati.

III.           Uporaba mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI

Uporabnik aplikacije je lahko katerakoli oseba, ki si je aplikacijo TRIGLAV SKLADI namestila na svojo mobilno napravo. S svojimi naložbami lahko v tej aplikaciji upravlja zgolj uporabnik aplikacije, ki je tudi vlagatelj v investicijske sklade v upravljanju TRIGLAV SKLADOV oziroma posameznik, ki uspešno zaključi postopek identifikacije in še ni vlagatelj v investicijske sklade v upravljanju TRIGLAV SKLADOV.

Z namestitvijo mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI uporabnik potrjuje, da je prebral te Splošne pogoje za uporabo storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI, jih razume in se z njimi strinja. Uporabnik svoje soglasje s temi splošnimi pogoji izkaže s potrditvijo pred prvim vpisom v aplikacijo. V primeru nestrinjanja s temi splošnimi pogoji uporabnik aplikacije ne more uporabljati.  

a)            Registracija obstoječega vlagatelja v investicijske sklade v upravljanju TRIGLAV SKLADOV

V mobilno aplikacijo TRIGLAV SKLADI se lahko registrira vsaka fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Ob zagonu aplikacije vlagatelj izbere možnost prijave, nato pa možnost “Sem vlagatelj/ica”. Potem postopek prijave nadaljuje z uporabo storitve ponudnika Rekono d.o.o. (v nadaljevanju tudi Rekono), kjer vpiše svoje uporabniško ime in geslo, ki ga je določil pri registraciji preko ponudnika elektronske identitete Rekono ter izvede dvofaktorsko avtentikacijo z eno od možnosti, ki jih ponuja Rekono. Ob prvi prijavi vlagatelj določi svoj PIN ter se odloči, ali bo v primeru, da mobilna naprava omogoča identifikacijo z uporabo biometričnih podatkov (prstni odtis oz. prepoznava obraza) želi aktivirati to možnost identifikacije.

Prijava s prstnim odtisom oz. prepoznavo obraza uporabniku omogoča hitro in enostavno prijavo v aplikacijo, vendar vsakokrat skladno s funkcionalnostmi vsake posamezne mobilne naprave. Prstni odtis oz. podatki za prepoznavo obraza za prijavo v aplikacijo se hranijo v mobilni napravi uporabnika, TRIGLAV SKLADI do teh podatkov ne dostopajo.

POMEMBNO: Bralnik prstnih odtisov je namenjen izključno uporabniku mobilne naprave, zato bodite še posebej pozorni na to, da v svoji napravi hranite le svoje prstne odtise. TRIGLAV SKLADI ne vplivajo in ne morejo imeti nikakršnega vpliva na to, katere biometrične podatke hranite v svoji mobilni napravi.

TRIGLAV SKLADI si pridržujejo pravico brez navajanja razlogov zavrniti sklenitev pristopne izjave in registracijo za uporabo storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

b)            Registracija posameznika, ki želi pristopiti k pravilom upravljanja Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Ob zagonu aplikacije uporabnik izbere možnost registracije, nato pa možnost “Želim postati vlagatelj/ica”. Potem postopek registracije nadaljuje z uporabo storitve Rekono, kjer se registrira kot uporabnik storitve Rekono oz. če je že uporabnik storitve Rekono, vpiše svoje uporabniško ime in geslo ter izvede dvofaktorsko avtentikacijo z eno od možnosti, ki jih ponuja Rekono. Za takšno uporabo mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI je zahtevan nivo zaupanja e-identitete 30.

Ob registraciji v aplikacijo uporabnik določi svoj PIN ter se odloči, ali bo dovolil uporabo biometričnih podatkov (prstni odtis oz. prepoznava obraza). Nato je aplikacija pripravljena za uporabo.

Uporabnik po uspešni registraciji z identifikacijo dobi dostop do zaprtega dela mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI, kjer so mu omogočeni sklenitev pristopne izjave za pristop k Triglav vzajemnim skladom, pregled portfelja, dodatna vplačila z oddajo naročila za enkratno oz. večkratno SEPA direktno obremenitev, prenos njegovih sredstev med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, izplačilo njegovih sredstev, urejanje in preklic mesečnih vplačil ter ustvarjanje in urejanje finančnih ciljev.

Uporabnik potrdi izvrševanje transakcij (kot so enkratne in večkratne SEPA direktne obremenitve, prenosi med skladi ter izplačilo) v mobilni aplikaciji TRIGLAV SKLADI s pritiskom na gumb ter vpisom osebnega gesla (kode PIN) oz. z uporabo biometričnih podatkov.

Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji TRIGLAV SKLADI veljavno podaja naloge in soglasja za izvrševanje transakcij, v mobilni aplikaciji izjavljena volja pa se šteje kot prava in resnična izjava volje uporabnika. Za uporabnika so tako podani nalogi oziroma soglasja zavezujoči, četudi bi se izkazalo, da jih je oddala nepooblaščena oseba oziroma oseba, ki je protipravno ali na drug način prišla do uporabniškega imena ali gesla uporabnika.

c)             Registracija posameznika, ki želi uporabljati demo verzijo aplikacije

Ob zagonu aplikacije vlagatelj izbere možnost prijave, nato pa možnost “Sem demo vlagatelj/ica”. Potem postopek prijave nadaljuje z uporabo storitve, s pomočjo katere je registriral svojo demo verzijo (uporabniško ime – e-naslov in geslo, ali z uporabo katere od naslednjih možnosti dostopa: SI-Pass;, Rekono –   (katerikoli nivo zaupanja e-identitete: 10, 20 ali 30); , Google,, Facebook ali Apple). Katerikoli postopek prijave je del sistema SSO. Nato lahko uporablja demo verzijo aplikacije.

IV.           Uporaba sredstva elektronske identitete ponudnika družbe Rekono d.o.o

Dostopanje do vseh funkcionalnosti aplikacije TRIGLAV SKLADI je dostopnO zgolj s sredstvom elektronske identitete stopnje visoko ponudnika družbe Rekono d.o.o.

Pogoj za uporabo storitev Rekono je uporabniški račun Rekono, ki si ga zagotovi vsak uporabnik sam. Uporabnik, ki ustvari uporabniški račun Rekono, s tem pridobi elektronsko identiteto Rekono. Raven zanesljivosti sredstva identifikacije se določi skladno s splošnimi pogoji Rekono. Navodila uporabnikom za registracijo, uporabo in upravljanje računa Rekono so na voljo na spletni strani www.rekono.si.

V.            Enkratne in večkratne (ponavljajoče) SEPA bremenitve

Ena izmed funkcionalnosti, ki jih omogoča aplikacija TRIGLAV SKLADOV, je tudi podajanje nalogov za enkratna in večkratna vplačila v investicijske sklade v upravljanju TRIGLAV SKLADOV.

Uporabnik aplikacije TRIGLAV SKLADOV poda zahtevo za SEPA bremenitev svojega denarnega računa tako, da v aplikaciji izbere funkcijo bodisi enkratnega nakazila bodisi možnost varčevalnega načrta. S pritiskom na potrditveni gumb in vpisom osebnega gesla (kode PIN) oz. z uporabo biometričnih podatkov, ki so shranjeni v posameznikovi mobilni napravi, uporabnik soglaša s pogoji za bremenitev njegovega osebnega denarnega računa.

Prejemnik plačila in plačnik (uporabnik) sta sporazumna, da če se plačnik (uporabnik) z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da poda ugovor pri prejemniku plačila, kateri ugovor upošteva tako, da te obremenitve ne izvrši. Plačnik (uporabnik) ima pravico do povračila denarnih sredstev s strani ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji ponudnika plačilnih storitev. Plačnik (uporabnik) se zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu s podano zahtevo.

S podano zahtevo plačnik jamči za resničnost in pravilnost podatkov, ki jih je navedel za namene izvedbe SEPA plačila in se zavezuje zagotoviti kritje na osebnem denarnem računu za znesek direktne obremenitve SEPA.

Vse spremembe podane zahteve lahko stranka posreduje  prejemniku plačila najkasneje 14 dni pred nameravano spremembo. Predhodna obvestila plačnika o posamezni obremenitvi v skladu s to zahtevo niso potrebna.

i.              Enkratna bremenitev SEPA

Identifikacijska oznaka prejemnika plačila je SI54ZZZ765205371.

Plačnik je dolžan zagotoviti kritje na svojem računu za znesek direktne obremenitve SEPA. V primeru, da je datum črpanja sobota, nedelja ali praznik, je datum plačila prvi naslednji delovni dan.

Prejemnik plačila in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da poda ugovor pri prejemniku plačila, kateri ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima pravico do povračila denarnih sredstev s strani ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z veljavnim soglasjem.

Posameznik se strinja, da predhodna obvestila plačnika o posamezni obremenitvi v skladu z vsakim posameznim soglasjem za bremenitev niso potrebna.

ii.             Ponavljajoča se bremenitev SEPA

Identifikacijska oznaka prejemnika plačila je SI54ZZZ765205371.

Plačnik je dolžan zagotoviti kritje na svojem računu za znesek direktne obremenitve SEPA. V primeru, da je datum črpanja sobota, nedelja ali praznik, je datum plačila prvi naslednji delovni dan.

Prejemnik plačila in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da poda ugovor pri prejemniku plačila, kateri ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima pravico do povračila denarnih sredstev s strani ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z veljavnim soglasjem.

Vse spremembe soglasja za enkratno bremenitev SEPA je posameznik dolžan TRIGLAV SKLADOM posredovati najkasneje 14 dni pred nameravano spremembo.

Posameznik se strinja, da predhodna obvestila plačnika o posamezni obremenitvi v skladu z vsakim posameznim soglasjem za bremenitev niso potrebna.

VI.           Neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicijskega sklada

Obračuni ob nakupu/prodaji investicijskih kuponov preko aplikacije se bodo shranili v spletni aplikaciji Moj račun, ki je dostopna na spletni povezavi https://mojracun.triglavskladi.si. V primeru, da uporabnik ne more dostopati do svojega profila na spletni aplikaciji Moj račun, se lahko obrne na elektronski naslov info@triglavskladi.si.

VII.          Pravice in obveznosti uporabnika

Za varnost in zaupnost vseh podatkov, shranjenih na mobilni napravi, kakor tudi za mobilno napravo odgovarja uporabnik. TRIGLAV SKLADI ne prevzemajo odgovornosti za kakršnokoli zlorabo, kakor tudi napako, ki je nastala zaradi namerno ali nenamerno vnesenega napačnega podatka v aplikacijo, na podlagi katere bi uporabniku nastala kakršnakoli škoda.

Uporabnik je dolžan vpisne podatke v aplikacijo skrbno varovati ter onemogočati dostop do aplikacije katerikoli drugi osebi. TRIGLAV SKLADI ne odgovarjajo za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi omogočanja dostopa do aplikacije katerikoli drugi osebi ali zaradi posredovanja dostopnih podatkov katerikoli osebi.

TRIGLAV SKLADI nadalje ne prevzemajo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega in neprevidnega ravnanja uporabnika z aplikacijo ali mobilno napravo.

Uporabnik je dolžan TRIGLAV SKLADOM posredovati pravilne, resnične in celovite osebne podatke ter druge informacije, skladno z zahtevami posamezne aktivnosti, ki jo opravlja z uporabo aplikacije. V primeru, da se podatki spremenijo, jih je uporabnik dolžan v najkrajšem času posredovati TRIGLAV SKLADOM.

Uporabnik elektronski naslov in telefonsko številko posreduje zgolj, če se strinja z obdelavo teh dveh osebnih podatkov s strani Družbe. Obdelavo pa lahko tudi kadarkoli prekliče. Preklic soglasja za obdelavo elektronske pošte posamezniku onemogoča nadaljnjo uporabo aplikacije. Uporabnik mora v primeru izgube ali odtujitve osebnega gesla in v primeru, če osebno geslo pride v roke tretje osebe, nemudoma obvestiti Družbo na telefonsko številko 080 10 19, po faksu na številko 01/ 300 73 50, na elektronski naslov info@triglavskladi.si, prek spletne poslovalnice Moj račun ali po pošti na naslov Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: za mobilno aplikacijo TRIGLAV SKLADI.

Uporabnik je dolžan ob sumu, da njegovo osebno geslo (PIN) pozna tretja oseba, geslo takoj spremeniti.

Uporabnik je seznanjen, da mu bo Družba v okviru aplikacije na podlagi zakona lahko pošiljala različna komercialna sporočila oz. obvestila, od katerih se lahko uporabnik kadarkoli odjavi oz. uredi nastavitve prejemanja teh obvestil v nastavitvah svojega mobilnega telefona.

Uporabnik je seznanjen, da ga lahko Družba v okviru aplikacije na podlagi izvajanja pogodbe obvešča tudi o drugih obvestilih oz. sporočilih, ki so vezani na izvajanje pogodbenega razmerja, in se zavezuje, da bo preko mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI redno spremljal obvestila Družbe, vezane na poslovanje preko mobilne aplikacije.

Družba z obdelavo anonimiziranih podatkov spremlja uporabo aplikacije in storitev preko aplikacije za namene statistike in preprečevanja zlorab. Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznika so opisane v Politiki zasebnosti TRIGLAV SKLADOV.

Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacijo uporabljal v skladu z navodili TRIGLAV SKLADOV.

Uporabnik se obvezuje, da bo prevzel vse morebitne telekomunikacijske stroške prenosa podatkov, ki nastanejo pri uporabi aplikacije.

Uporabnik mora TRIGLAV SKLADE nemudoma obvestiti o vsaki napaki ali nepravilnosti, ki je lahko posledica napačnega delovanja ali vdora v mobilno aplikacijo TRIGLAV SKLADI.

Uporabnik Družbi v celoti odgovarja za škodo, ki bi nastala njemu, Družbi ali drugim vlagateljem zaradi zlonamerne kode v njegovi mobilni napravi ali zaradi druge zlorabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

VIII.        Pravice in obveznosti Družbe

Podatki o uporabniku aplikacije so zaupni. TRIGLAV SKLADI se zavezujejo, da bodo osebne podatke varovali in jih uporabljali skladno z namenom njihove pridobitve, razen v primerih, ko je zakonsko določena obveznost posredovanja teh podatkov. Obdelava osebnih podatkov je podrobneje opredeljena v Politiki zasebnosti, ki je dosegljiva na spletni strani TRIGLAV SKLADOV.

Družba bo pri uporabi mobilne aplikacije računalniško zapisovala uporabo storitev in bo v skladu z obstoječo zakonodajo skrbela za ustrezno hrambo teh zapisov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI TRIGLAV SKLADOV:

TRIGLAV SKLADI uporabniku ne odgovarja za škodo, izgubo dobička in druge stroške, nastale zaradi namestitve, uporabe ali nezmožnosti uporabe, težav pri uporabi, omejene uporabe ali v primeru blokade ali odpovedi uporabe storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI. TRIGLAV SKLADI nadalje ne prevzemajo  odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih zlorab kot posledica neupoštevanja navodil, povezanih z uporabo prstnih odtisov ali drugih biometričnih podatkov, ki jih ima posameznik shranjene v svoji mobilni naprava in na katero TRIGLAV SKLADI nimajo vpliva.

Družba ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica napačnega ravnanja ali napačnega vnosa podatkov s strani uporabnika mobilne aplikacije.

Družba uporabniku ne odgovarja za morebitno škodo v primerih, ko ta ne vodi lastne evidence o stanju in prometu naložb v skladih ali jo vodi napačno, pomanjkljivo in necelovito.

Družba si bo prizadevala po svojih najboljših zmogljivostih zagotavljati nemoteno delovanje mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI. Za izpade, motnje in prekinitve na telekomunikacijskih omrežjih, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, ali za onemogočen dostop do mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI iz razlogov, ki niso na strani Družbe, ta ne odgovarja. TRIGLAV SKLADI  tudi ne prevzemajo odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica zunanjih razlogov zunaj njenega nadzora in oblasti, kamor še zlasti spadajo vse motnje v telekomunikacijskem prometu, prometu, namenjenemu računalniški povezavi, višja sila, izredne razmere in dogodki, stavke, požari, ukrepi oblastnih organov ipd.

Družba nima možnosti intervenirati ali odpravljati tehničnih težav na način prijave/dostopa v uporabnikov račun in posledično ne odgovarja za predlagane postopke takšnega odpravljanja težav in morebitno škodo iz tega naslova..

Podatki in informacije, ki jih Družba posreduje uporabniku preko aplikacije, so informativne narave in Družba ne odgovarja za točnost, pravilnosti, ažurnost in dostopnost podatkov. Za točne, pravilne, ažurne podatke naj uporabnik kontaktira TRIGLAV SKLADE na kontaktne podatke, ki so na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si Stanje sredstev vlagatelja, prikazano v mobilni aplikaciji TRIGLAV SKLADI, je informativne narave. Sredstva vlagatelja v varčevalnih paketih so prikazana ločeno in niso del prikaza sredstev v posameznem skladu.

Vrednost enote premoženja (VEP) je prikazana na 4 decimalna mesta, vrednost sredstev pa je preračunana po VEP, izračunano na 2 decimalni mesti. VEP se spreminja vsak obračunski dan. Prikazana vrednost sredstev ne zagotavlja vrednosti ob izplačilu, saj se spreminja. Zadnje izračunane vrednosti enote premoženja podskladov so objavljene na spletnih straneh www.triglavskladi.si in https://mojracun.triglavskladi.si ter v mobilni aplikaciji pod zavihkom “Tečajnica”.

Postopek pristopa k pravilom upravljanja, vplačil, prehodov med podskladi in izplačil ter spremembe podatkov določajo pravila upravljanja, ki so sestavni del prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in so dostopna tudi na spletni strani www.triglavskladi.si.

Stanje vloženih sredstev se osvežuje enkrat dnevno na delovni dan po opravljenem izračunu VEP na obračunski dan.

Vsa obvestila se gostu oziroma uporabniku posredujejo preko mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI oziroma na elektronski naslov, naveden na obrazcu registracije, če obvestila ni mogoče posredovati preko mobilne aplikacije.

IX.           Prenehanje uporabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI in izbris uporabniškega računa

a)    Uporabnik mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI lahko kadarkoli preneha z uporabo mobilnega poslovanja.

b)    Uporabnik mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI, ki želi izbrisati svoj uporabniški račun, to pisno sporoči TRIGLAV SKLADOM na e-naslov info@triglavskladi.si ali po pošti na naslov Triglav Skladi, d.o.o., Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Izbris uporabniškega računa v skladu z določili te točke ne pomeni preklica morebitnih podanih soglasij za elektronsko obveščanje v zvezi s pristopnimi izjavami, ki jih je posameznik sklenil v Družbi. Uporabnik lahko svoje soglasje za elektronsko obveščanje kadarkoli umakne, in sicer tako, da to sporoči na e-naslov info@triglavskladi.si ali po pošti na naslov Triglav Skladi, d.o.o., Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Družba odpove uporabo storitev zaprtega dela mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI v naslednjih primerih:

-         če ugotovi, da uporabnik ne upošteva določil teh splošnih pogojev;

-         v primeru smrti uporabnika, če je Družba o tem obveščena;

-         v primeru izgube ali omejitve poslovne sposobnosti uporabnika, če je Družba o tem obveščena;

-         v primeru razlogov za sum ali možnost zlorabe mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI;

-         v primeru namernega pošiljanja virusov, trojanskih konjev, črvov oziroma kakršne koli škodljive programske opreme v mobilno aplikacijo TRIGLAV SKLADI;

-         v primeru naklepne ali malomarne povzročitve nepravilnega delovanja mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

Družba si pridržuje pravico, da odpove uporabo storitev zaprtega dela mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI tudi v naslednjih primerih:

-         v primeru nekorektnega poslovanja uporabnika;

-         v primeru poslovanja v nasprotju z veljavnimi predpisi ali ukrepi državnih organov. 

V primeru odpovedi Družba o tem pisno obvesti uporabnika na poštni ali elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji, razen v primeru odpovedi iz naslova smrti uporabnika.

Z dnem ukinitve oziroma ustavitve možnosti uporabe storitev zaprtega dela mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI se uporabniku izbriše uporabniški račun za uporabo mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli ob predhodnem obvestilu zaradi tehničnih razlogov omeji ali začasno onemogoči uporabo storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

Prav tako lahko Družba kadar koli brez predhodnega obvestila zaradi varnostnih razlogov ali zaradi višje sile oziroma izrednih razmer ali dogodkov, stavke, vojne, nemirov, požarov, ukrepov oblastnih organov, izpadov ali prekinitev oziroma motenj na telekomunikacijskih omrežjih omeji ali začasno onemogoči uporabo storitev mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI.

X.            Podpora uporabnikom

Družba v okviru poslovnega časa, ki je objavljen na spletni strani TRIGLAV SKLADOV, uporabnikom aplikacije zagotavlja pomoč pri vsebinskem delu mobilne aplikacije TRIGLAV SKLADI na telefonski številki 080 10 19.

Vprašanja se lahko pošljejo Družbi tudi na elektronski naslov info@triglavskladi.si.

XI.           Varovanje podatkov

Družba bo varovala vse podatke o uporabniku ter podatke o njegovem poslovanju v skladu z veljavno zakonodajo. Podrobnejše informacije o tem, kako Družba ravna z osebnimi podatki in o pravicah uporabnikov, so na voljo v Politiki zasebnosti Triglav Skladi, d.o.o., ki je dostopna na povezavi https://triglavskladi.si/politika-zasebnosti.

XII.          Pritožbe

Družba poskuša razrešiti vse reklamacije in pritožbe že pred sprožitvijo postopka izvensodnega reševanja sporov, in sicer v internem pritožbenem postopku, kot je določen v Pravilniku o reševanju pritožb in izvensodnem reševanju sporov, dostopnem na spletni strani www.triglavskladi.si.

Pritožba mora biti praviloma pisna in podana na enega od naslednjih načinov:

-         po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Dunajska 20, 1000 Ljubljana,

-         po elektronski pošti na naslov: info@triglavskladi.si

-         z osebno vročitvijo pristojni osebi v prostorih vlagateljske pisarne, ki se nahajajo v pritličju poslovne stavbe na Slovenski cesti 54 v Ljubljani.

Izvensodno reševanje morebitnih sporov bo v skladu z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o zunajsodnem reševanju sporov potekalo pred Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, Čufarjeva ulica 5, Ljubljana. Pravilnik je brezplačno dostopen na sedežu Družbe na Dunajski cesti 20 v Ljubljani in na spletni strani www.triglavskladi.si.

Družba in uporabnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

XIII.        Sprememba Splošnih pogojev

Družba Splošne pogoje spreminja in dopolnjuje. Družba uporabnika o spremenjenih in dopolnjenih splošnih pogojih obvesti uporabnike aplikacije na primeren način, še pred pričetkom veljave novega besedila. Če se uporabnik ne strinja s temi Splošnimi pogoji ali naknadnimi spremembami in dopolnitvami le-teh, prosimo, da izbriše svoj profil oziroma zahtevek za izbris svojega profila posreduje na naslov info@triglavskladi.si.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v mobilni aplikaciji TRIGLAV SKLADI in na spletni strani www.triglavskladi.si.

XIV.        Končne določbe

Poimenovanje poglavij, posameznih razdelkov oz. točk v teh Splošnih pogojih je informativne narave in ni merodajno pri tolmačenju določb v teh Splošnih pogojih.

 

Splošni pogoji veljajo od 6. 5. 2024 dalje.

 

Triglav Skladi, družba za upravljanje d.o.o.