Finančni kalkulator

Vas zanima, koliko lahko s svojimi sredstvi privarčujete ali na kako visoko mesečno rento lahko računate? Odgovore poiščite s pomočjo našega kalkulatorja.

Izračun vplačila

EUR
EUR

Prednastavljena rešitev

%
let

EUR

Skupaj privarčevana sredstva

EUR

Enkratno vplačilo

EUR

Vsota mesečnih vplačil

EUR

Predviden donos

Struktura privarčevanih sredstev

  • Iz naslova donosa

  • Iz naslova mesečnih vplačil

  • Iz naslova enkratnih vplačil

Opozorilo vlagateljem

Prikaz je zgolj informativne narave — donosnost, predstavljena v izbranem obdobju, ni obljubljena. Triglav Skladi na podlagi predmetnega informativnega izračuna ne prevzemajo nobene odgovornosti, prav tako ne odgovarjajo za morebitne napake in odstopanja pri izračunu. PRIVARČEVANA VREDNOST temelji na poljubno izbrani vrednosti vplačanih sredstev, obdobju varčevanja, vstopnih stroških in poljubno izbrani donosnosti vlagatelja, ne odraža pa dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada. LETNA OZ. MESEČNA IZPLAČILA temeljijo na poljubno izbrani privarčevani vrednosti, času in pogostosti izplačevanja, poljubno izbrani predvideni letni donosnosti, ne odražajo pa dejanske pretekle donosnosti kateregakoli sklada in načina porabe sredstev. Podatki, navedeni na tej spletni strani, niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so zgolj informativne narave ter predstavljajo kratko informacijo o bistvenih značilnostih sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v sledečih dokumentih: Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje revidirano letno in polletno poročilo sklada, ki so dostopni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Če izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, ki izhaja ali je nastala kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva. Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov; slednje se presoja v skladu s standardom skrbnosti dobrega strokovnjaka.