Pogosta vprašanja

Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje večjega števila vlagateljev. Javno zbrano premoženje družba za upravljanje na kapitalskih trgih nalaga v različne vrste naložb v skladu z naložbeno politiko: domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in druge vrednostne papirje.
Kaj je družba za upravljanje?

Družba za upravljanje je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. Delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje ureja Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU).

Kaj je krovni sklad?

Krovni sklad je vzajemni sklad, ki ga sestavljata dva ali več podskladov. Podskladi imajo različne naložbene politike, ki zadostijo potrebam različnih profilov vlagateljev. Pomembno je, da so sredstva in obveznosti posameznega podsklada ločena od sredstev in obveznosti ostalih podskladov znotraj krovnega sklada in ostalih investicijskih skladov v upravljanju družbe za upravljanje. Obenem so ločena tudi od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje ter skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni skladi so za fizične osebe zanimivi zaradi ugodne davčne obravnave. Vlagatelji – fizične osebe, so namreč pri prenosu sredstev med podskladi znotraj istega krovnega sklada upravičeni do odloga ugotavljanja davčne obveznosti iz naslova davka od dobička iz kapitala. Kapitalske dobičke prijavijo šele, ko enote podsklada unovčijo.

Kaj je podsklad krovnega sklada?

Podsklad je sestavni del krovnega sklada. Za podsklade se smiselno uporabljajo zakonske določbe, ki veljajo za vzajemne sklade (glej vzajemni sklad).

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila lastnikov – vlagateljev. S tako zbranim premoženjem upravlja družba za upravljanje skladno z naložbeno politiko sklada. Premoženje sklada je razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika investicijskega kupona izplačljiva iz tega premoženja.

Kateri podskladi so v Krovnem skladu Triglav vzajemni skladi?

Družba Triglav Skladi upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi, ki ga sestavljajo naslednji podskladi:

Kaj pomeni VEP?

Kratica VEP je okrajšava za vrednost enote premoženja. Pove nam koliko je vredna ena enota premoženja sklada na določen dan, in se redno objavlja v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Kako se izračuna VEP?

Vrednost enote premoženja (VEP) se izračunava za delovne dneve tako, da se od celotnih sredstev sklada odštejejo obveznosti in rezervacije, dobljena razlika pa se deli s številom vseh enot premoženja v obtoku. Število enot v obtoku se povečuje, oz. znižuje glede na vplačila oz. izplačila sredstev iz sklada.

Kje lahko dobimo informacije o vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnih skladov?

Družba Triglav Skladi vsak delovni dan poroča podatke o VEP za pretekli delovni dan:

  • Agenciji za trg vrednostnih papirjev,
  • časopisom Finance, Delo, Dnevnik in Večer, ki VEP objavijo v prvi naslednji izdaji,
  • določenim finančnim spletnim portalom,
  • v tečajnici na svoji spletni strani.
Kaj je čista vrednost sredstev sklada (ČVS)?

Čista vrednost sredstev ČVS sklada je vrednost premoženja sklada na določen dan, zmanjšana za obveznosti sklada.

Kaj je investicijski kupon vzajemnega sklada?

Z vsakim vplačilom v vzajemni sklad vlagatelj pridobi investicijski kupon, iz katerega je razvidno, koliko enot premoženja vzajemnega sklada je z vplačilom pridobil. Investicijski kupon je vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje, ki se glasi na enoto, več enot ali del enote premoženja vzajemnega sklada.

Ali je investicijski kupon prenosljiv na drugo osebo?

Ne. Investicijski kupon je neprenosljiv imenski vrednostni papir in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Kakšne pravice ima lastnik investicijskega kupona?

Investicijski kupon daje imetniku naslednje pravice:

  • pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb vzajemnega sklada;
  • pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada;
  • pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo izplača vrednost investicijskega kupona.
Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Pripravljanje terena za normalizacijo monetarne politike

Preberi več