Kje najdem obrazec napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov?

Obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Omenjeni obrazec si lahko natisnete, izpolnite in podpisanega do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto oddate po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. 

Ali lahko napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oddam preko spleta?

Napoved lahko oddate tudi elektronsko prek portala eDavki. Prav tako lahko prek portala eDavki prevzamete podatke, ki so vsebovani na s strani davčnega organa predizpolnjenih popisnih listih.

Napoved morate vložiti v elektronski obliki, če ste v zvezi s tem kapitalom opravili več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. 

Za vstop v sistem eDavki potrebujete ustrezno digitalno potrdilo, ki ga ob prvi prijavi registrirate. Več informacij je objavljenih na omenjeni spletni strani.

Koliko davka mora plačati fizična oseba pri prodaji investicijskih kuponov?

Fizične osebe in samostojni podjetniki – davčni rezidenti RS:

Investicijski kupon sklada se v skladu s 93. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)  šteje za kapital, tako da je v primeru prodaje investicijskega kupona vlagatelj obdavčen v skladu z določbami o davku od dobička iz kapitala po ZDoh-2.

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi. Vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi se ugotovi kot znesek vplačila v podsklad, zmanjšan za znesek vstopnih stroškov. V primeru dedovanja se nabavna vrednost investicijskega kupona poveča tudi za znesek morebitnega davka na dediščine in darila. Vrednost investicijskega kupona ob odsvojitvi je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti ene enote premoženja ob izplačilu iz podsklada.

Kadar je razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo investicijskega kupona. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo investicijskega kupona, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

 • seštevka 1 % od nabavne vrednosti investicijskega kupona in 1 % od vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi, ali 
 • pozitivne razlike med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi.

Pri tistih vlagateljih, ki so investicijski kupon vzajemnega sklada pridobili z zamenjavo investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki so ga pridobili pred 1. januarjem 2003, se za nabavno vrednost investicijskega kupona šteje vrednost na dan 1. januarja 2006.

Od tako ugotovljene davčne osnove za odsvojitve investicijskega kupona, izvedene od leta 2022 dalje, se plača dohodnina po stopnji 25 %. Stopnja dohodnine se znižuje vsakih pet let imetništva investicijskega kupona in znaša po dopolnjenih:

 • petih letih imetništva investicijskega kupona: 20 %,
 • desetih letih imetništva investicijskega kupona: 15 %,

Po petnajstih letih imetništva investicijskega kupona je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala.

Kako je ob prodaji obdavčena pravna oseba?

Pravne osebe – davčni rezidenti RS:

Pri izplačilu sredstev iz vzajemnega sklada so dohodki pravnih oseb obdavčeni v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), in sicer s stopnjo davka v višini 17 % na ustvarjeni davčno priznani dobiček. Ta stopnja davka se od 1. 1. 2017 zvišuje na 19 %.

Pravne osebe so dolžne davčno priznani dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni in računovodskimi standardi, pri čemer so dolžne upoštevati posebnosti, kot jih določa ZDDPO-2. Posebna pravila se nanašajo predvsem na spremembe računovodskih usmeritev, popravke napak in prevrednotenja. 

Kdo je zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala?

V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)  so zavezanci za plačilo davka od dobička iz kapitala vsi vlagatelji, ki so v preteklem letu odsvojili oziroma prodali investicijske kupone podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, razen davčnih nerezidentov Republike Slovenije (RS). Zavezanec je dolžan vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve investicijskih kuponov do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Višino davka od dobička iz kapitala bo ugotovil davčni organ z odločbo na podlagi te napovedi.

Vlagatelji, ki so fizične osebe – davčni nerezidenti RS, morajo v zvezi z obdavčitvijo naložbe v investicijski kupon podsklada poleg določb ZDoh–2 upoštevati tudi davčne predpise, ki zanje veljajo v drugih državah, v katerih so davčni zavezanci.

Vlagatelji, ki so pravne osebe – davčni nerezidenti RS, morajo upoštevati davčne predpise, ki zanje veljajo v državah, v katerih so davčni zavezanci. Za vlagatelje, ki so pravne osebe – davčni nerezidenti RS in imajo naložbo v investicijske kupone podsklada preko poslovne enote v RS, veljajo v zvezi s to poslovno enoto enaka pravila, kot veljajo za pravne osebe – davčne rezidente RS.

Kaj se šteje za neobdavčljivo odsvojitev investicijskih kuponov?

Za neobdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po 95. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) štejeta predvsem:

 • prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;
 • prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni.

Za katere imetnike investicijskih kuponov velja oprostitev plačila dohodnine?

Oprostitev plačila dohodnine ob odsvojitvi investicijskih kuponov v skladu s 528. členom ZISDU-3 velja za imetnike, ki so investicijske kupone podsklada pridobili:

 • z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječega vzajemnega sklada za investicijske kupone podsklada v postopku oblikovanja krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov,
 • z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječega podsklada krovnega sklada za investicijske kupone podsklada drugega krovnega sklada v postopku vključitve podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje,

če so bili zamenjani investicijski kuponi obstoječega vzajemnega sklada oziroma podsklada v osnovi pridobljeni z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja te družbe v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev te družbe v vzajemni sklad in pod pogojem, da je imetnik delnice pooblaščene investicijske družbe pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij.

Kako poteka vodenje evidence zaloge investicijskih kuponov?

Investicijski kuponi podsklada se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO), po kateri se kot vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi šteje vrednost investicijskega kupona posameznega podsklada, ki je najprej pridobljen.

Za investicijske kupone podsklada, pridobljene z zamenjavo za investicijske kupone vzajemnega sklada, ki je nastal z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe oziroma investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja te družbe v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev te družbe v vzajemni sklad, kadar je imetnik te delnice pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, se šteje, da so bili pridobljeni:

 • na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov,
 • na dan oblikovanja podsklada že obstoječega krovnega sklada, če se obstoječi vzajemni sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega krovnega sklada,
 • na dan izvedbe združitve vzajemnih skladov, če je bilo na novoustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada,
 • na dan prenosa podskladov, če so bili podskladi krovnega sklada preneseni v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje.
Kaj se zgodi v primeru, ko vlagatelj ob odsvojitvi investicijskega kupona realizira izgubo?

Ko je razlika med vrednostjo investicijskih kuponov ob prodaji in vrednostjo investicijskih kuponov ob nakupu negativna, se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala zmanjšuje za navedeno izgubo, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

Izguba ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove v primeru:

 • če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital,
 • če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec delniški lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini  najmanj 25 % od vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice, neposredno ali posredno pridobi istovrstni kapital.

Vlagatelj je kljub izgubi še vedno dolžan oddati obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Ali moram oddati napoved, če sem v preteklem letu opravil le PRENOSE enot med podskladi krovnega sklada oz. NAKUPE?

Če ste v preteklem letu  opravili le prenose ali nakupe enot, vam napovedi NI TREBA oddajati.

Kako je z obdavčitvijo v primeru pripojitve podskladov, oblikovanja krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vključitve podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad družbe za upravljanje?

Ob zamenjavi investicijskih kuponov prenosnega podsklada za investicijske kupone prevzemnega podsklada, ki se opravi v okviru združitve podskladov, zavezanec lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Odlog ugotavljanja davčne obveznosti se lahko uveljavlja tudi pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada z investicijskimi kuponi podsklada drugega krovnega sklada, ki se opravi v okviru vključitve podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje.

Kadar vlagatelj uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, se le-ta ugotavlja šele ob prvi naslednji obdavčljivi odsvojitvi investicijskih kuponov. Za čas pridobitve investicijskega kupona prevzemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada šteje datum, ko so bili pridobljeni zamenjani investicijski kuponi, v skladu s pravili določanja časa pridobitve investicijskih kuponov po ZDoh-2.

Za nabavno vrednost investicijskega kupona prevzemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada šteje nabavna vrednost zamenjanih investicijskih kuponov, v času njihove pridobitve, v skladu s pravili določanja nabavne vrednost investicijskih kuponov po ZDoh-2.

Če družba za upravljanje ne razpolaga s podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti investicijskega kupona, je pri zamenjavi takih investicijskih kuponov dolžna od imetnika zahtevati dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o načinu pridobitve investicijskega kupona.

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti je Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) priglasila družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni podsklad. Zavezanci so bili o tem pisno obveščeni.

Katero nabavno vrednost moram navesti, če sem kupone pridobil pred 1. 1. 2003?

Če so kuponi pridobljeni pred 1. januarjem 2003, vpišete kot nabavno vrednost njihovo tržno vrednost na dan 1. 1. 2006:

 • Triglav Steber Global (prej Triglav Steber I): 16,2096 EUR
 • Triglav Renta: 10,3450 EUR
 • Triglav Obvezniški iz naslova pripojitve sklada Abanka Skladi Obvezniški: 4,1595 EUR (upoštevana renominacija VEP 18. 01. 2007)
 • Triglav Renta iz naslova pripojitve sklada Abanka Skladi Uravnotežen razviti trgi: 9,0463 EUR  
 • Triglav Renta iz naslova pripojitve sklada Abanka Skladi Fleksibilni: 10,1753 EUR
 • Triglav Top Brands iz naslova pripojitve sklada Abanka Skladi Aktivni: 11,2744 EUR
 • Triglav Evropa iz naslova vključitve sklada Abanka Skladi Evropa: 9,7924 EUR

Informacije v zvezi z denominacijami in renominacijami VEP Abančnih vzajemnih skladov:

Dne 18. 01. 2007 je bila pri podskladu Abančna DZU OBVEZNIŠKI opravljena renominacija VEP-a. S tem datumom se je nominalna VEP podsklada pomnožila z 10, število enot premoženja pa delilo z 10.

Dne 10. 10. 2005 je bila pri podskladu Abančna DZU MEŠANI opravljena denominacija VEP-a. S tem datumom se je nominalna VEP podsklada delila z 10, število enot premoženja pa pomnožilo z 10.

Po kakšni ceni in datumu pridobijo dediči podedovane investicijske kupone?

Dediči pridobijo investicijske kupone, ki so predmet dedovanja, na dan datuma pravnomočnosti sklepa o dedovanju in po ceni (VEP sklada), ki velja na ta dan. Datum pravnomočnosti sklepa in VEP izračunan za ta dan nadalje predstavljata nakupni datum in nakupno ceno investicijskega kupona.

Ali morajo tudi otroci in osebe, ki običajno ne oddajajo Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz zaposlitve (npr. upokojenci, študenti) oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in dr. deležev ter inv. kuponov?

Tudi otroci, študenti in upokojenci morajo vložiti Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, če so kupone v preteklem letu odsvojili (prodali).

Ali moram napovedati tudi prodajo enot premoženja podsklada Triglav Steber Global (prej Triglav Steber I) in Delniški Triglav Evropa (prej Abanka Skladi Delniški Evropa) pridobljenih iz naslova certifikata?

Prodaja enot, pridobljenih iz naslova certifikata NI OBDAVČENA, zato prodaje teh enot ni potrebno napovedati in tudi niso zavedene na osnutku popisnega lista, ki ga pošiljamo vlagateljem.

Če pa je vlagatelj prodajal enote premoženja delniškega podsklada Triglav Steber Global (prej Triglav Steber I) iz naslova dividend (leta 2005), prejetih ob preoblikovanju sklada v vzajemni sklad, so te OBDAVČLJIVE in jih je potrebno napovedati, zato so navedene na osnutku popisnega lista, ki ga pošiljamo vlagateljem (ne pa tudi ostale certifikatne enote sklada Triglav Steber Global, če jih je vlagatelj istočasno prodal).

Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt