Število prenosov med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi praviloma ni omejeno. Ne glede na to ima družba za upravljanje pravico omejiti število prenosov med podskladi zaradi obsega in zahtevnosti obdelave prenosov med podskladi, ki izvirajo iz zahtev po sledljivosti na podlagi davčnih predpisov, in zaradi stroškov, ki jih prenosi povzročajo podskladom. Trenutno družba za upravljanje še ne omejuje števila prenosov med podskladi. Morebitne spremembe bodo objavljene na tej spletni strani, vključno z natančnejšimi informacijami o absolutnih omejitvah števila prenosov ter števila podskladov, ki so v določenem obdobju vključeni v prenos.

Na splošno o skladih

Investicijski kupon

Varčevanje v skladih

Stroški varčevanja v skladih

Poslovanje skladov

Varčevalni načrt

Pristop k podskladom

SKLADI ABANKA in ALTA SKLADI

Vplačila in direktne obremenitve sepa

Izplačila in prenos sredstev med skladi

Elektronsko poslovanje

Dedovanje

Informacije o davkih