Zakaj vlagati v sklad Triglav Azija?

 • Azija predstavlja najobetavnejše svetovno gospodarsko območje.
 • Naložbe usmerjamo v najzanimivejša azijska podjetja, ki nastopajo na trgu, kjer močno gospodarsko rast ustvarjajo predvsem domače povpraševanje in infrastrukturni projekti.
 • Za regijo je značilna mlada demografska struktura, ki zagotavlja stabilnost pokojninskega sistema in predstavlja temelj za rast domačega povpraševanja.
 • Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

TS Azija

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati v specializirane delniške naložbe na regionalnih trgih Azije,
 • iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +2,51 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -10,20 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -39,88 %
 • Sprememba 5 let (%)

  -5,33 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +26,75 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +16,90 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Azija uvrščamo med regionalne delniške sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe regionalno usmerjamo v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na področje Azije.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada so prvenstveno regionalno usmerjene v delnice podjetij s sedežem na trgih azijsko-pacifiške regije. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Zaradi določene naložbene politike je gibanje čiste vrednosti sredstev sklada močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev na območju Azije. Naložba v sklad Triglav Azija je zato primerna predvsem za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.Triglav Azija se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na azijskih kapitalskih trgih.

Tveganost naložb

Triglav Azija se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na azijskih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

5 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 31.08.2006
Matična številka 5853915006
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6640 693
Bloomberg oznaka TRIASIA SV
IBAN SI56 0400 1004 6640 693
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400138
Oznaka investicijskega kupona TDUTA
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Azija-Pacifik
Ocena tveganja 5 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,65 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024