Zakaj vlagati v sklad Triglav High Yield Bond?

 • Visoko donosne obveznice ponujajo višjo donosnost do dospetja kot obveznice visoke bonitete.
 • V primeru začetka zviševanja ključnih obrestnih mer je tveganje spremembe obrestne mere manjše kot pri obveznicah visoke bonitete.
 • Vaš portfelj je ob vključitvi visoko donosnih obveznic zaradi učinka razpršitve bolj učinkovit.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Triglav Bond v2

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati v visoko donosne državne in podjetniške obveznice,
 • iščete višje donose od klasičnih bančnih vlog in globalnih obvezniških skladov, a se hkrati ne želite izpostavljati delniškim trgom,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih,
 • vas zanima srednje in dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +1,02 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +6,20 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -1,42 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +9,81 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +8,05 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +1,88 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav High Yield Bond uvrščamo v sklade obveznic izven naložbenega razreda. Osrednji naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.

Naložbena politika sklada

Sklad ima vsaj 80 % sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah ali drugih oblikah olastninjenega dolga ter v obvezniških ciljnih skladih. Pri tem je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda. Sklad ima lahko največ 30 % sredstev naloženih v obveznicah trgov v razvoju in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Prevladujoča dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa bančnih vlog in obveznic z visoko boniteto. Za razliko od bančnih vlog sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti naložbene politike sklad Triglav High Yield Bond priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav High Yield Bond se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.

Stopnja tveganja

2 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 05.09.2011
Matična številka 5853915012
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 148
Bloomberg oznaka TRIEMBD SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 148
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401482
Oznaka investicijskega kupona TDUBO
Vrsta sklada Obvezniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 2 / 7
Vstopni stroški največ 1,50 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 1,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 1,78 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024