Zakaj vlagati v sklad Triglav Steber Global?

 • Maksimalna globalna razpršenost naložb med različnimi regijami, sektorji in valutami.
 • Naložbe usmerjamo v prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in se zanje pričakuje stabilna rast.
 • Stabilno okolje razvitih svetovnih trgov zagotavlja večjo varnost naložbe, manjša udeležba na trgih v razvoju pa nudi priložnosti v višjih pričakovanih stopnjah gospodarske rasti in razvoja.
 • Zaradi naložbene politike priporočamo sklad kot osnovno izbiro vlagatelja na področju delniških naložb.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Steber Global

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite doseči največjo globalno razpršenost z naložbami na razvite in rastoče kapitalske trge,
 • želite investirati v delnice kapitalsko močnih svetovnih družb, ki so visoko likvidne in imajo potencial dolgoročne rasti,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • ste za večje donose pripravljeni prevzemati višja naložbena tveganja.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +4,29 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +17,29 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +16,24 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +46,81 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +93,13 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +119,24 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Triglav Steber Global uvrščamo med svetovne delniške sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe usmerjamo v delnice najbolj prepoznavnih svetovnih podjetij z izgrajeno strategijo razvoja, potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Sredstva so upravljana aktivno, pri čemer zasledujemo izrazito razpršenost naložb.

Naložbena politika sklada

Naložbe v delnice predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Najmanj 20 % sredstev obsegajo naložbe v regiji trgov v razvoju, razliko pa predstavljajo razvite svetovne regije.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja v svetu in v manjši meri od razmer na trgu vrednostnih papirjev v Sloveniji. Naložba v sklad Triglav Steber Global je zato primerna za vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj, za obdobje, daljše od 5 let.

Tveganost naložb

Triglav Steber Global se uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Zaradi globalne razpršenosti naložb na gibanje vrednosti enote premoženja sklada poleg tečajev delnic vplivajo tudi valutna nihanja na ciljnih trgih.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 30.09.1998
Matična številka 5853915001
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 252
Bloomberg oznaka TRISTEB SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 252
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400047
Oznaka investicijskega kupona TDUTS
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,62 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024