Zakaj vlagati v sklad Triglav Zeleni?

 • Naložbe usmerjamo v družbeno odgovorna podjetja z visoko stopnjo odgovornosti na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.
 • Pomen družbene odgovornosti narašča in s tem tudi zahteve potrošnikov po družbeno odgovornem obnašanju podjetij. Družbeno odgovornost v vedno večji meri zahtevajo tudi veliki institucionalni vlagatelji, kar prispeva k selitvi kapitala v te naložbe.
 • Družbeno okolje, potrošniške navade, življenjski slog, zakonodaja se spreminjajo – postanite del tega trenda tudi skozi naložbo.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Green energy

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite dosegati višje donose v družbeno odgovornih naložbah,
 • želite sprejemati višje naložbeno tveganje,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje za obdobje, daljše od 5 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +7,37 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -8,42 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +2,43 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +14,83 %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +18,29 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Triglav Zeleni se uvršča med globalne delniške sklade z naložbami pretežno na razvitih trgih. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost sklada Triglav Zeleni je iskanje naložb podjetij, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Investirana sredstva so globalno razpršena med razvite trge.

Zaradi svoje zmerno agresivne naložbene politike je Triglav Zeleni namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.

Tveganost naložb

Triglav Zeleni se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem, spremembami zakonodaje in trendi na področju družbeno odgovornega ravnanja ter razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 14.11.2016
Matična številka 5853915032
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6647 580
Bloomberg oznaka TRINEPR SV
IBAN SI56 0400 1004 6647 580
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401706
Oznaka investicijskega kupona TDUTN
Vrsta sklada Delniški družbeno odgovorni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,72 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2023