Delnice in obveznice – razlika, ki jo morate poznati za uspešno investiranje

investiranje delnice obveznice

Investiranje v sklade je enostavno, saj se vlagatelju ni treba ukvarjati z odločanjem, v katere konkretne vrednostne papirje naj investira. To nalogo opravlja upravljavec vzajemnega sklada. Dobro pa je poznati razliko med delnicami in obveznicami, saj se skladi delijo na delniške, obvezniške in mešane. Več v nadaljevanju – tudi o tem, kateri skladi so praviloma donosnejši in kateri manj tvegani.

Če bi odprli finančni učbenik, bi v njem našli razlago, da so delnice lastniški vrednostni papir. Z drugimi besedami, z nakupom delnice vlagatelj postane solastnik delniške družbe. S tem pridobi nekatere pravice, kot so možnost udeležbe pri delitvi dobička (izplačilo dividend), možnost udeležbe na skupščini delničarjev, glasovalne pravice in še nekatere druge.

Obveznice so medtem dolžniški vrednostni papir. Z njim se države (državne obveznice) in nekatera podjetja (podjetniške obveznice) zadolžujejo na trgu. V zameno za posojena sredstva vlagateljem ob dospetju obljubljajo določen donos. Z obveznicami se lahko tudi trguje na t. i. sekundarnem trgu.

Vlagatelji posamezniki lahko v delnice investirajo neposredno. Prek borznih posrednikov jih kupijo na trgu. Neposredno vlaganje v obveznice je posameznikom medtem manj dostopno, saj so mnoge izdaje obveznic na voljo le institucionalnim vlagateljem.

Zaradi enostavnosti in doseganja večje razpršenosti se vlagatelji posamezniki radi odločajo za investiranje v naložbene sklade. Tukaj vsa zahtevna opravila in odločitve prenesejo na upravljavca sklada, ki s svojo strokovnostjo in izkušnjami skrbi za doseganje čim višjega donosa v okviru naložbene politike sklada. Vlagatelju tako ostane le izbira sklada, v katerega bo investiral, pri čemer so mu na voljo delniški, obvezniški in mešani skladi.

Delniški, obvezniški in mešani skladi

Glede na to, v katere vrednostne papirje sklad investira sredstva vlagateljev, ločimo delniške, obvezniške in mešane sklade.

Delniški skladi investirajo v delnice podjetij. Sklad z nakupom delnic postane solastnik podjetij, njegovi lastniški deleži pa predstavljajo portfelj sklada.

Obvezniški skladi investirajo v državne obveznice, v določeni meri lahko tudi v podjetniške obveznice. Obveznice kupujejo tako na primarnem trgu (ob izdajah obveznic) kot tudi na sekundarnih trgih, kjer poteka trgovanje z obveznicami.

Mešani skladi – kot nakazuje že ime – sredstva vlagateljev investirajo tako v delnice kot v obveznice. Ti skladi veljajo za zlato sredino, saj praviloma omogočajo višje donose kot obvezniški skladi, hkrati pa so zaradi obveznic v portfelju vlagatelji nekoliko manj izpostavljeni nihanjem.

Donos in tveganje

Donos lahko v finančnem svetu razumemo kot nagrado za tveganje. Več kot je vlagatelj pripravljen tvegati, večji je lahko donos. In seveda obratno. Naložbe z nizkim tveganjem imajo praviloma nižjo stopnjo donosa.

Za vlagatelje, ki si želijo višjih donosov, hkrati pa sprejemajo možnost nekoliko večje nihajnosti naložbe, so primerni delniški skladi. Obvezniški skladi na drugi strani premice so medtem primernejši za tiste, ki se želijo pri plemenitenju premoženja čim manj izpostaviti tveganju. S čimer si sicer ne morejo obetati takšnih donosov, kot bi jih lahko dosegali v delniških skladih.

Vmes med delniškimi in obvezniškimi skladi so mešani skladi. Glede na sestavo portfelja oziroma razmerje med delnicami in obveznicami se lahko na premici nahajajo bodisi bliže delniškim (več kot 50% delež delnic) bodisi bliže obvezniškim (več kot 50% delež obveznic). V praksi so najpogostejši skladi, kjer večji del portfelja predstavljajo delnice, manjši del pa obveznice.

Glede na stopnjo tveganja, ki so jo pripravljeni sprejeti, in želeno (pričakovano) donosnost lahko torej vlagatelji izbirajo med skladi z različnimi naložbenimi politikami.

V Triglav Skladih lahko izbirate med 18 naložbenimi skladi:

  • 12 delniškimi skladi,
  • 2 obvezniškima skladoma,
  • 3 mešanimi skladi,
  • 1 skladom denarnega trga.

Več o tem, kdaj je smiselno investirati v sklad denarnega trga, lahko preberete tukaj.

Trajanje naložbe in izbira sklada

Pri odločitvi za delniški, obvezniški ali mešani sklad je smiselno upoštevati tudi cilj in trajanje naložbe. Če investirate na dolgi rok, se lahko izpostavite nekoliko večjemu tveganju (delniški sklad), saj se morebitna nihanja tekom več let praviloma izravnajo. Nasprotno je pri investiranju za krajši čas bolj priporočljivo izbrati naložbo z manjšo nihajnostjo (obvezniški sklad ali sklad denarnega trga).

Dodatno lahko donosnost in stabilnost naložbe optimizirate tako, da se pri vlaganju na dolgi rok v prvi polovici obdobja izpostavite nekoliko večjemu tveganju z izbiro delniškega sklada, kar vam prinese možnost višjih donosov, v drugi polovici pa portfelj postopoma preoblikujete iz pretežno delniškega v pretežno obvezniškega, kar pomaga ustvariti dodatno stabilnost. Ker prehodi med podskladi istega krovnega sklada niso obdavčeni, ob takšnem preoblikovanju ne plačate davka.

Vrednote, ki vplivajo na izbiro sklada

Vse več vlagateljev pri izbiri sklada upošteva tudi vrednote, kot so odgovornost do okolja in družbe ter upravljavska odgovornost (ESG). Z investiranjem v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom, podpirajo poslovanje, ki pozitivno vpliva na okolje in družbo, izboljšuje kakovost življenja ter zagotavlja boljšo prihodnost za naslednje generacije.

Zanimive naložbene priložnosti, ki sledijo trajnostnim vidikom, so vam na voljo v kar 12 Triglav naložbenih skladih. Spoznajte jih tukaj.