• Na široko odpremo vrata v svet trajnostnega poslovanja

  2021

  Ker nam je mar za prihodnost v podjetju, vse sile usmerjamo v trajnostno poslovanje.

 • Pripojitev podskladov ALTA

  Avgust 2020

  Pripojili smo podsklade krovnega sklada Alta k Triglav vzajemnim skladom, hkrati smo k obstoječim skladom pripojili tudi sklada Triglav EM Potrošne dobrine in Triglav Naravni viri.

  S tem smo vlagateljem omogočili enovito ponudbo naložbenih skladov v okviru enega krovnega sklada. To omogoča še enostavnejše in preglednejše upravljanje sredstev in celovitejšo obravnavo naših strank.

 • Lansiramo mobilno aplikacijo Triglav Skladi

  Julij 2020

  Lansirali smo novo mobilno aplikacijo Triglav Skladi, ki omogoča celovit in enostaven dostop do novic in komentarjev trga, pregleda obstoječega portfelja in enostavnega poslovanja z naložbami.

 • Postanemo bogatejši za 4 nove naložbene sklade

  Junij 2020

  Trgu smo ponudili štiri nove naložbene sklade: Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav Okoljska perspektiva, Triglav Aktivni in Triglav Preudarni. S tem smo se še bolj približali potrebam naših strank skozi vrednote, ki jih poosebljajo novi skladi.

 • Velik korak naprej – pripojitev ALTA skladov

  2019

  Postali smo 100 % lastnik družbe ALTA skladi. Uspešno smo prevzeli in pripojili družbo ALTA Skladi k družbi Triglav Skladi. S prevzemom smo okrepili dejavnosti upravljanja premoženja v Skupini Triglav, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria.

  S pripojitvijo smo postali večja in močnejša združena ekipa upravljavcev in finančnih svetovalcev, kar je zagotovilo, da bomo lahko v bodoče še bolj odzivni na potrebe trga in naših strank ter da bomo lahko zagotavljali še kakovostnejše in naprednejše naložbene rešitve.

 • Naredimo velik korak

  2018

  Septembra 2018 smo sklenili pogodbo o nakupu družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., Ljubljana.

 • Novim zmagam naproti

  2015

  Oblikujemo nov Varčevalni načrt, ki postane eden najbolj priljubljenih oblik vlaganja.

 • Lansiramo novo storitev za individualno prilagoditev

  2014

  V začetku leta smo na trg lansirali visokospecializirano storitev Individualnega upravljanja premoženja (IUP). Individualnim potrebam strank tako ponudimo prilagojeno upravljanje premoženja.

 • Postanemo bogatejši za nekaj skladov

  9. september 2013

  V upravljanje prevzamemo vzajemne sklade Krovnega sklada ABANKA SKLADI.

 • Dobimo pomembno zeleno luč

  18. september 2013

  18. septembra 2013 smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji dobili dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

 • Imamo novo ime

  29. avgust 2011

  Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se preimenuje v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

 • Zmanjšujemo tveganje, zaklepamo donose

  2010

  Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu zmanjšuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene

 • Z novimi dovoljenji do velikih mejnikov

  2009

  V Triglav DZU pridobimo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, da iz obstoječih vzajemnih skladov oblikujemo Krovni sklad Triglav vzajemni skladi.

 • Ko trgu pokažemo svojo moč

  2008

  Triglav DZU in Zavarovalnica Triglav združita moči. Kot prvi na slovenskem trgu uvedemo novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla. Poimenujemo jo Finančni cilji.

 • Vse za dobrobit vlagateljev

  2007

  Triglav DZU je postala prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav.

 • Ključni premiki za rast

  2005

  Delniška investicijska družba Triglav Steber I se preoblikuje v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.

 • Veliki premiki za male zmage

  2003

  Triglav DZU preneha upravljati premoženje nekdanjega PID Triglav Steber II. Prav tako je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d. d. (TFDR), od Triglav Stebra II, PID, d. d. Pozneje se je izvršil tudi vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.

 • Nastanek posebne investicijske družbe

  2002

  Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikuje iz PID v Posebno investicijsko družbo.

 • Razdelitev družbe na dva dela

  2001

  Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljena je bila na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.

 • Širitev preko slovenskih meja

  2000

  Skupaj s partnerji ustanovimo družbe za upravljanje zunaj slovenskih meja in se tako vključimo v privatizacijske procese v preostalih republikah nekdanje Jugoslavije.

 • Ustanovitev posebnega sklada

  1999

  V Triglav DZU je ustanovljen posebni vzajemni sklad Triglav Renta.

 • Prva pomembna reorganizacija

  1998

  Izvedemo reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID. Reorganizacija pripelje do združitve vseh PID v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID, Triglav Steber I in Triglav Steber II.

  Sledi obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).

 • Veliki pok Triglav družbe za upravljanje, d. o. o.

  7. maj 1994

  Ustanovljena je Triglav družba za upravljanje, d. o. o. Njeno poslanstvo je vzpostavljanje investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.

  V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere več kot 130.000 delničarjev vloži več kot 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.

 • Pripojitev podskladov ALTA

  Avgust 2020

  Pripojili smo podsklade krovnega sklada Alta k Triglav vzajemnim skladom, hkrati smo k obstoječim skladom pripojili tudi sklada Triglav EM Potrošne dobrine in Triglav Naravni viri.

  S tem smo vlagateljem omogočili enovito ponudbo naložbenih skladov v okviru enega krovnega sklada. To omogoča še enostavnejše in preglednejše upravljanje sredstev in celovitejšo obravnavo naših strank.

 • Postanemo bogatejši za 4 nove naložbene sklade

  Junij 2020

  Trgu smo ponudili štiri nove naložbene sklade: Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav Okoljska perspektiva, Triglav Aktivni in Triglav Preudarni. S tem smo se še bolj približali potrebam naših strank skozi vrednote, ki jih poosebljajo novi skladi.

 • Naredimo velik korak

  2018

  Septembra 2018 smo sklenili pogodbo o nakupu družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., Ljubljana.

 • Lansiramo novo storitev za individualno prilagoditev

  2014

  V začetku leta smo na trg lansirali visokospecializirano storitev Individualnega upravljanja premoženja (IUP). Individualnim potrebam strank tako ponudimo prilagojeno upravljanje premoženja.

 • Dobimo pomembno zeleno luč

  18. september 2013

  18. septembra 2013 smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji dobili dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

 • Zmanjšujemo tveganje, zaklepamo donose

  2010

  Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu zmanjšuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene

 • Ko trgu pokažemo svojo moč

  2008

  Triglav DZU in Zavarovalnica Triglav združita moči. Kot prvi na slovenskem trgu uvedemo novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla. Poimenujemo jo Finančni cilji.

 • Ključni premiki za rast

  2005

  Delniška investicijska družba Triglav Steber I se preoblikuje v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.

 • Nastanek posebne investicijske družbe

  2002

  Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikuje iz PID v Posebno investicijsko družbo.

 • Širitev preko slovenskih meja

  2000

  Skupaj s partnerji ustanovimo družbe za upravljanje zunaj slovenskih meja in se tako vključimo v privatizacijske procese v preostalih republikah nekdanje Jugoslavije.

 • Prva pomembna reorganizacija

  1998

  Izvedemo reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID. Reorganizacija pripelje do združitve vseh PID v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID, Triglav Steber I in Triglav Steber II.

  Sledi obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).

 • Na široko odpremo vrata v svet trajnostnega poslovanja

  2021

  Ker nam je mar za prihodnost v podjetju, vse sile usmerjamo v trajnostno poslovanje.

 • Lansiramo mobilno aplikacijo Triglav Skladi

  Julij 2020

  Lansirali smo novo mobilno aplikacijo Triglav Skladi, ki omogoča celovit in enostaven dostop do novic in komentarjev trga, pregleda obstoječega portfelja in enostavnega poslovanja z naložbami.

 • Velik korak naprej – pripojitev ALTA skladov

  2019

  Postali smo 100 % lastnik družbe ALTA skladi. Uspešno smo prevzeli in pripojili družbo ALTA Skladi k družbi Triglav Skladi. S prevzemom smo okrepili dejavnosti upravljanja premoženja v Skupini Triglav, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria.

  S pripojitvijo smo postali večja in močnejša združena ekipa upravljavcev in finančnih svetovalcev, kar je zagotovilo, da bomo lahko v bodoče še bolj odzivni na potrebe trga in naših strank ter da bomo lahko zagotavljali še kakovostnejše in naprednejše naložbene rešitve.

 • Novim zmagam naproti

  2015

  Oblikujemo nov Varčevalni načrt, ki postane eden najbolj priljubljenih oblik vlaganja.

 • Postanemo bogatejši za nekaj skladov

  9. september 2013

  V upravljanje prevzamemo vzajemne sklade Krovnega sklada ABANKA SKLADI.

 • Imamo novo ime

  29. avgust 2011

  Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se preimenuje v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

 • Z novimi dovoljenji do velikih mejnikov

  2009

  V Triglav DZU pridobimo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, da iz obstoječih vzajemnih skladov oblikujemo Krovni sklad Triglav vzajemni skladi.

 • Vse za dobrobit vlagateljev

  2007

  Triglav DZU je postala prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav.

 • Veliki premiki za male zmage

  2003

  Triglav DZU preneha upravljati premoženje nekdanjega PID Triglav Steber II. Prav tako je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d. d. (TFDR), od Triglav Stebra II, PID, d. d. Pozneje se je izvršil tudi vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.

 • Razdelitev družbe na dva dela

  2001

  Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljena je bila na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.

 • Ustanovitev posebnega sklada

  1999

  V Triglav DZU je ustanovljen posebni vzajemni sklad Triglav Renta.

 • Veliki pok Triglav družbe za upravljanje, d. o. o.

  7. maj 1994

  Ustanovljena je Triglav družba za upravljanje, d. o. o. Njeno poslanstvo je vzpostavljanje investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.

  V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere več kot 130.000 delničarjev vloži več kot 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.