Zakaj vlagati v sklad Triglav Evropa?

 • Naložbe usmerjamo v globalna evropska podjetja, ki upravljajo vodilne blagovne znamke (npr. Nestle, Novartis, Siemens, Allianz …) in so hkrati največji izvozniki na hitro rastoče svetovne trge.
 • Naložbeno in valutno tveganje sta manjša zaradi stabilnega makroekonomskega okolja in pretežne izpostavljenosti evru.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Frankfrt

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati v delnice velikih evropskih podjetij,
 • ste pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja,
 • zasledujete dolgoročne finančne cilje, v obdobju, daljšem od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -2,25 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +17,51 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +20,41 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +15,11 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +52,91 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +180,99 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Evropa uvrščamo med regionalne delniške sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je zagotavljanje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe regionalno usmerjamo v delnice evropskih podjetij, ki poslujejo globalno in imajo jasno dolgoročno perspektivo poslovanja.

Naložbena politika sklada

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in delniške ciljne sklade znaša najmanj 85 % sredstev sklada. Izpostavljenost do delnic izdajateljev z domicilom v regiji Evropa znaša vsaj 80 % sredstev sklada.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev v Evropi. Naložba v sklad Triglav Evropa je zato primerna predvsem za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav Evropa se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu vrednostnih papirjev evropskih držav.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 22.12.2005
Matična številka 5853915020
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 349
Bloomberg oznaka ADZUEVR SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 349
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400633
Oznaka investicijskega kupona ABDVI
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evropa
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,94 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. avgust 2023