Zakaj vlagati v sklad Triglav Evropa?

 • Naložbe usmerjamo evropska podjetja z globalnim poslovanjem, ki upravljajo vodilne blagovne znamke (npr. ASML, L'Oreal, Siemens, Allianz …) in so izvozniki na svetovne trge.
 • Naložbeno in valutno tveganje sta manjša zaradi stabilnega makroekonomskega okolja in pretežne izpostavljenosti evru.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Frankfrt

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite del svojega premoženja investirati v delnice velikih evropskih podjetij.
 • Ste pripravljeni sprejemati določena naložbena tveganja.
 • Zasledujete dolgoročne finančne cilje, v obdobju, daljšem od 5 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +0,56 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +16,30 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +19,74 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +41,25 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +58,66 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +244,06 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij z domicilom na trgih Evrope ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Evrope. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). 

Naložbena politika sklada

Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada, pri čemer naložbe v delnice izdajateljev iz regije Evrope in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Evrope, predstavljajo najmanj 80 % sredstev podsklada. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene znacilnosti 85 %.

Tveganost naložb

Triglav Evropa se uvršča v srednje visok razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu vrednostnih papirjev evropskih držav. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

5 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 22.12.2005
Matična številka 5853915020
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 349
Bloomberg oznaka ADZUEVR SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 349
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400633
Oznaka investicijskega kupona ABDVI
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evropa
Ocena tveganja 5 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,75 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024