Zakaj vlagati v sklad Triglav Jugovzhodna Evropa?

 • Balkan predstavlja regijo, kjer so zaradi tujih investicij, vstopa držav JV Evrope v Evropsko unijo in privatizacije državnega premoženja pričakovanja o razvoju regije visoka.
 • Naložbe usmerjamo v izbrana podjetja s solidno perspektivo rasti na dolgi rok.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Triglav Skladi JV EU

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati v specializirane delniške naložbe balkanske regije,
 • iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +6,46 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +28,91 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +59,36 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +77,39 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +72,72 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +10,27 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Triglav Jugovzhodna Evropa uvrščamo med regionalne delniške sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe regionalno usmerjamo v delnice izbranih podjetij balkanske regije in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na trge JV Evrope.

Naložbena politika sklada

Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe v delnice podjetij s sedežem v regiji JV Evrope in enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na to regijo. Delež naložb v delnice predstavlja najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Zaradi specializirane naložbene politike je gibanje čiste vrednosti sredstev sklada močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev na območju JV Evrope. Naložba v sklad Triglav Jugovzhodna Evropa je zato primerna predvsem za izkušene vlagatelje in vlagatelje, ki jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav Jugovzhodna Evropa se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na kapitalskih trgih JV Evrope. Na tveganje dodatno vplivajo lokalne politične, ekonomske in socialne razmere.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 31.08.2006
Matična številka 5853915005
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6640 596
Bloomberg oznaka TRIBALK SV
IBAN SI56 0400 1004 6640 596
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400112
Oznaka investicijskega kupona TDUTB
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev JV Evropa
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 3,30 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024