Zakaj vlagati v sklad Triglav Obvezniški?

 • Pridobite portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot samostojno varnejšo naložbo ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer dosežemo dodatno razpršitev portfelja in znižamo njegovo nihajnost.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

TS Obvezniski v2

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja,
 • niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj,
 • iščete varno naložbo s stabilnimi donosi,
 • vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -0,27 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -2,06 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -17,71 %
 • Sprememba 5 let (%)

  -17,26 %
 • Sprememba 10 let (%)

  -9,86 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +9,90 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Obvezniški uvrščamo med splošne sklade srednjeročnih obveznic. Osrednji naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.

Naložbena politika sklada

Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obveznice naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški prvenstveno usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav Obvezniški se uvršča med nižje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji in tujini, predvsem v Evropi.

Stopnja tveganja

2 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 27.10.2004
Matična številka 5853915010
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 640
Bloomberg oznaka TRIOBVE SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 640
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400062
Oznaka investicijskega kupona TDUTO
Vrsta sklada Obvezniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 2 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 1,25 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,72 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. avgust 2023