Zakaj vlagati v sklad Triglav Severna Amerika?

 • Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike.
 • Naložbe usmerjamo v delnice velikih globalnih podjetij iz regije Severna Amerika, ki so visoko tehnološko razvita, inovativna in imajo visok potencial za nadaljnjo rast.
 • ZDA predstavljajo največji, najbolj razvit in visoko likviden svetovni kapitalski trg.
 • Zaradi svoje naložbene politike priporočamo sklad kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Severa Amerika

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite del svojega premoženja oplemenititi v delnicah največjih podjetij iz regije Severna Amerika.
 • Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
 • Ste za večje donose pripravljeni prevzemati višja naložbena tveganja.
 • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +7,43 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +33,81 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +50,45 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +107,14 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +255,20 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +298,55 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Podsklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike, glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb pa med osnovne investicijske sklade. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe v večini zajemajo delnice največjih podjetij iz ZDA, v manjši meri tudi iz Kanade in Bahamov.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada usmerjamo primarno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki kotirajo na razvitih kapitalskih trgih ZDA, Kanade in Bahamov. Glavni kriterij pri izbiri naložb je tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Ta temelji na izboru podjetij iz regije Severna Amerika, in sicer gre za največja in zelo inovativna podjetja z jasno strategijo razvoja. Donose sklad ustvarja z investiranjem v delnice podjetij z največjim potencialom rasti v naslednjih šestih mesecih. Naložba v sklad Triglav Severna Amerika je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav Severna Amerika se uvršča v srednje visok razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnimi gospodarskimi in tržnimi razmerami regije Severna Amerika. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene
politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

5 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 18.05.2006
Matična številka 5853915002
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6639 917
Bloomberg oznaka TRITOPS SV
IBAN SI56 0400 1004 6639 917
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400104
Oznaka investicijskega kupona TDUTT
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Severna Amerika
Ocena tveganja 5 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,63 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024