Zakaj vlagati v sklad Triglav Trgi v razvoju?

 • Gospodarstva trgov v razvoju imajo čedalje večjo vlogo v globalnem gospodarstvu.
 • Beležijo nadpovprečno gospodarsko rast, imajo močan izvoz in večinoma mlado demografsko strukturo.
 • Prebivalstvo dosega vedno višjo kupno moč, zaradi česar se razvija velik notranji trg in krepi domača potrošnja.
 • V prihodnjih letih pričakujemo, da bodo trgi v razvoju gonilna sila svetovne gospodarske rasti.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Emerging markets

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite del svojega premoženja investirati na globalne trge v razvoju.
 • Iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati višja naložbena tveganja.
 • Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
 • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +6,86 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +6,94 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -17,97 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +4,95 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +20,89 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +27,94 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Trgi v razvoju se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade trgov v razvoju. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). S skladom stremimo k doseganju visokih donosov z naložbami v najbolj dinamične in najhitreje rastoče trge na svetu. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Evropa in Azija Pacifik, vključujoč Južno Korejo, Hong Kong in Tajvan) ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na te trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v delnice in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % sredstev sklada, pri čemer naložbe v delnice iz regije trgov v razvoju in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na trge v razvoju, predstavljajo najmanj 80 % sredstev Sklada, naložbe v posamično podregijo trgov v razvoju pa ne dosegajo 80 % sredstev Sklada.

Tveganost naložb

Sklad Triglav Trgi v razvoju se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na hitro rastočih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 18.05.2006
Matična številka 5853915004
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6639 820
Bloomberg oznaka TRIRAST SV
IBAN SI56 0400 1004 6639 820
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400096
Oznaka investicijskega kupona TDURS
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni trgi v razvoju
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 3,37 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024