Zakaj vlagati v sklad Triglav Okoljska perspektiva?

 • Naložbe sklada usmerjamo pretežno v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Green energy

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite investirati v podjetja, katerih dejavnosti so v skladu z vašimi osebnimi vrednotami, prepričanji, vašim videnjem prihodnosti in/ali se ukvarjajo z reševanjem družbenih izzivov ter prispevajo k trajnostnemu razvoju.
 • Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljše od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja izpostavljena do dolgoročnih trendov z visokim potencialom za rast.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -3,16 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +10,45 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +2,06 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +21,58 %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +39,92 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Okoljska perspektiva se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Zaradi svoje srednje tvegane naložbene politike je Triglav Okoljska perspektiva namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.

Tveganost naložb

Sklad Triglav Okoljska perspektiva se uvršča med srednje tvegane sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 14.11.2016
Matična številka 5853915032
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6647 580
Bloomberg oznaka TRINEPR SV
IBAN SI56 0400 1004 6647 580
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401706
Oznaka investicijskega kupona TDUTN
Vrsta sklada Delniški družbeno odgovorni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,63 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 28. junij 2024