Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oddajte svoj elektronski naslov in se potegujte za 500 €

1. člen - Splošne določbe
»Oddajte svoj elektronski naslov in se potegujte za 500 €« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo organizira družba Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5853915000, davčna številka: 76205371 (v nadaljevanju: organizator ali Triglav Skladi d.o.o.).

Nagradno igro v imenu in za račun organizatorja nagradne igre izvaja podjetje Madwise d.o.o., ID št. za DDV: 15916596, matična številka: 6824374000 (v nadaljevanju izvajalec).

2. člen - Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od vključno 21. 11. 2023 (od 10. ure) do vključno 31. 1. 2024 (do 24. ure) in poteka na spletni strani https://triglavskladi.si/povezani/.

3.člen - Sodelovanje v nagradni igri

  • davčno rezidentstvo v Republiki Sloveniji,
  • je vlagatelj v investicijske sklade v upravljanju družbe Triglav Skladi d.o.o.,
  • izpolnjen obrazec z zahtevanimi kontaktnimi podatki sodelujočega, ki se nahaja na povezavi https://triglavskladi.si/povezani/
  • soglašanje s temi pravili nagradne igre, kar posameznik izrazi s kljukico ob zapisu  ''Strinjam se s pogoji nagradne igre in želim sodelovati v žrebu'' na povezavi https://triglavskladi.si/povezani/.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da sodeluje večkrat, se vsi posameznikovi nadaljnji vnosi izločijo iz žreba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre ter njihovi bližnji družinski člani.

4. člen - Opis nagrad
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri poteguje za naslednji nagradi:

2x 500,00 EUR investicija v po lastni izbiri izbran podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi v upravljanju družbe Triglav Skladi.

Nagrajenec nagrado prevzame skladno z določbami 6. člena teh pravil.

5. člen - Davki

Ker skupni znesek vseh ugodnosti, ki jih nagrajene prejme s strani Triglav Skladi v tekočem koledarskem letu presega neobdavčen znesek, je nagrajenec dolžan v ta namen organizatorju posredovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko, ki jih bo organizator posredoval pristojnemu davčnemu uradu za plačilo akontacije dohodnine. Nagrajenec bo s strani organizatorja pozvan, da posreduje zgoraj naštete osebne podatke. Nagrajenec je dolžan izpolniti in podpisati izjavo o akontaciji dohodnine. Akontacijo dohodnine za nagrajenca plača organizator. Vrednost nagrade se nagrajencu šteje v dohodninsko osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenec sam poravna davščine, ki nastanejo z naslova dohodka od kapitala.

6. člen - Postopek izbora nagrajencev in podelitev nagrade

Žrebanje ni javno in se izvaja z naključnim žrebom, ki bo potekal dne 7. 2. 2024 ob 10.00 uri.

Najprej se izžrebata 2 nagrajenca ter nato še 2 rezervna nagrajenca, ki ne moreta biti isti osebi. Rezervni nagrajenec pride v poštev za nagrado, če bi prvi izžrebani nagrajenec zamudil rok iz tretjega odstavka 6. člena teh pravil in pogojev ali bi nagrado odklonil.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-pošte v roku sedmih delovnih dni, najkasneje dne 19. 2. 2024. Nagrajenec se mora na obvestilo o izžrebanosti odzvati v roku 10 dni. Nagrajenec bo pozvan, da posreduje morebitne dodatne osebne podatke, ki so potrebni za podelitev nagrade ter za potrebe davčnih obveznosti. Če v tem roku ne odgovori na obvestilo o izžrebanosti, se šteje, da se je nagradi odrekel. V kolikor tudi rezervnemu nagrajencu nagrade ni moč podeliti, se nagrada ne izplača.

Nagrada bo podeljena dne 27. 3. 2024. in sicer tako, da bo nagrajencema opravljeno vplačilo v po lastni izbiri izbran podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi v upravljanju družbe Triglav Skladi v vrednosti 500 EUR. Vplačilo ne bo obremenjeno z vstopnimi stroški. Z vplačanimi sredstvi (to je enotami premoženja) v izbranem podskladu Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi nagrajenec prosto razpolaga.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izbiro nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v gotovini, menjava nagrade za denar ni možna.

Organizator imen izžrebancev ne bo javno objavil, kakor tudi ni dolžan obveščati vseh sodelujočih v nagradni igri, da niso bili izžrebani.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način povečal možnost za dobitek.

7. člen – Varstvo osebnih podatkov

V Triglav Skladih se zavedamo pomena posameznikove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem lahko Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (tudi Triglav Skladi, organizator nagradne igre) obdeluje vaše osebne podatke, ki jih je prejel ob sprejemu teh Pravil in pogojev sodelovanja pri nagradni igri »Oddajte svoj elektronski naslov in se potegujte za 500 €«

Več o obdelavi osebnih podatkov najdete v Politiki zasebnosti, ki se nahaja na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si).

Družba Triglav Skladi osebne podatke, obdeluje za naslednje namene:

  1. organizacija in izvedba nagradne igre (kontaktni podatki in morebitni dodatni osebni podatki potrebni za izvedbo vplačila nagradnega zneska), 
  2. obveščanje o rezultatih žrebanja (kontaktni podatki),
  3. za plačilo davčnih obveznosti (podatki, ki jih potrebuje družba skladno z davčno zakonodajo, določeni v 5. členu teh pravil). 

V kolikor ste oddali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za trženjske namene, lahko družba Triglav Skladi d.o.o vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje vašega obnašanja in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Vaše podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika so dostopne v Politiki zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani družbe: www.triglavskladi.si.

Kadarkoli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, ali info@triglavskladi.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Triglav Skladi www.triglavskladi.si. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Triglav Skladi lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Triglav Skladi si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Triglav Skladi - https://www.triglavskladi.si/politika-zasebnosti.

8. člen - Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://triglavskladi.si/povezani/.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo javnost obvestil na spletni strani https://triglavskladi.si/povezani/.

Pravila nagradne igre začnejo veljati 21. 11. 2023, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne 20. 11. 2023                                                                                         Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.