Čet 22 Dec 2005

22.12.2005 - Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o preoblikovanju investicijske družbe

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, obvešča v skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU-1 (Uradni list RS, št. 26/05-UPB1-uradno prečiščeno besedilo in 68/05-Odločba US) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS št. 80/03 in 126/04)

1. da je dne 22.12.2005 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Opr. št. 83C/74/AG-05-(929), 27/74/AG-05, 82/74/AG-05, 74/74/AG-05, 83A/74/AG-05, 79/59/AG-05 z dne 21.12.2005, s katero je bilo:

  • ugotovljeno, da se je VIPA INVEST Posebna delniška investicijska družba d.d. uskladila z določbami  4. odstavka 237. člena ZISDU-1;
  • družbi Abančna DZU d.o.o. izdano dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST;
  • družbi Abančna DZU d.o.o. izdano soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada in dovoljenje za javno objavo prospekta, z vključenimi pravili upravljanja in izvlečka prospekta z dne 21.12.2005;
  • ugotovljeno, da je družba Abančna DZU d.o.o. uskladila poslovanje vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST z določbami 235. člena ZISDU-1;
  • družbi Abančna DZU d.o.o. izdano dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev iz 59. člena ZISDU-1 za vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST

in v skladu s katero se šteje, da se je VIPA INVEST Posebna delniška investicijska družba d.d. z dnem izdaje odločbe ATVP, to je dne 21.12.2005, preoblikovala v vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST.

2. da bo družba Abančna DZU d.o.o. v skladu z določbo 192. člena ZISDU-1 z dnem vpisa izbrisa družbe VIPA INVEST Posebna delniška investicijska družba d.d. v sodni register, o čemer bo javnost obveščena z objavo v časopisu Finance, prenesla celotno premoženje investicijske družbe na vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST in v roku 8-ih dni delničarjem družbe v zameno za delnice izdala investicijske kupone SHEME D vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST.

Družba za upravljanje bo v imenu in za račun posebne investicijske družbe VIPA INVEST, Delniška investicijska družba, d.d, ob vpisu prenehanja navedene investicijske družbe v sodni register sestavila zaključno bilanco ter obračunala in poravnala vse davčne obveznosti za leto 2005. Po poravnavi vseh davčnih obveznosti se premoženje v celoti prenese na novo nastali vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST. Imetniki enot novega vzajemnega sklada iz naslova preoblikovanja posebne investicijske družbe v vzajemni sklad  ne bodo imeli za leto 2005 nobenih davčnih obveznosti.

Besedilo pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, in izvleček prospekta bosta na voljo na spletni strani družbe za upravljanje od dne objave tega obvestila do nadaljnjega. Navedeni akti vzajemnega sklada bodo na voljo potencialnim vlagateljem brezplačno na sedežu družbe Abančna DZU d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih navedenih v prospektu vzajemnega sklada od dneva izvedenega preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad dalje.

Imetniki investicijskih kuponov bodo o preoblikovanju posebne investicijske družbe v vzajemni sklad tudi pisno obveščeni.

3. Bistvene spremembe, ki jih za vlagatelje prinaša preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad:

Delničarji VIPE INVEST Posebne delniške investicijske družbe d.d. so v postopku preoblikovanja posebne investicijske družbe v vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST upravičeni do pridobitve investicijskih kuponov vzajemnega sklada z oznako SHEMA D, ki imajo kot vrednostni papirji lastnosti navedene v točki 10.1. prospekta vzajemnega sklada. Abančna DZU imetnikom investicijskih kuponov, ki so jih pridobili na podlagi preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad, ne bo obračunala vstopnih stroškov, določenih v točki 6.1.1.  V prvih dveh letih po izvedenem preoblikovanju posebne investicijske družbe v vzajemni sklad so v skladu z zakonom ( 3. odstavkom 238. člena ZISDU-1) določeni posebni izstopni stroški, določeni v točki 6.1.2.4. prospekta vzajemnega sklada, ki pripadajo vzajemnemu skladu in povečujejo njegova sredstva. Navedeni izstopni stroški znašajo v prvem letu od preoblikovanja posebne investicijske družbe v vzajemni sklad 10%, v drugem letu pa 5% od vrednosti izplačila. Po izteku prej omenjenega roka se oznake investicijskih kuponov SHEMA D odpravijo in prerazporedijo v SHEMO A brez stroškov za imetnike in ne štejejo za prodajo investicijskih kuponov.

Ključna sprememba naložbene politike je regijska omejitev naložb na izdajatelje znotraj evropske regije. Druge spremembe naložbene politike se nanašajo predvsem na sprostitev 10% zakonske omejitve vlaganja na tuje kapitalske trge, opredelitev najmanjšega in največjega deleža posameznih naložb in vrst naložb, ter vlaganja do pod 10% sredstev v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov. Te spremembe so posledica spremembe zakonodaje oziroma zakonskih določil o preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad in za obstoječe vlagatelje ne predstavljajo bistvene spremembe naložbene politike. Spremembe naložbene politike ne bodo pomembneje vplivale na tveganje za vlagatelje. Družba za upravljanje ocenjuje, da se tveganje naložbe, kljub regijski omejitvi naložb, zaradi večje razpršitve naložb zmanjša. 

Sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev zagotavlja povečan nadzor nad poslovanjem vzajemnega sklada.

Vstopno/izstopni stroški se znižujejo po vnaprej natančno določenih kriterijih, glede na različne sheme; SHEMA A, B in C-VARČEVALNI NAČRT, in sicer v smislu spodbujanja časa varčevanja in višjih vplačil.

Posledica preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad so tudi spremembe, ki se nanašajo na postopek likvidacije vzajemnega sklada, prekinitve poslovanja vzajemnega sklada, postopek prenosa upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje, postopek prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika ter na postopek izvensodnega reševanja sporov.

4. V zvezi z navedenim pod točko 2. tega obvestila družba Abančna DZU d.o.o. opozarja vse osebe, ki so oziroma bodo sklenile pravne posle z delnicami investicijske družbe z oznako VIIN izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, da uredijo preknjižbe delnic iz tega naslova pri KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. najkasneje v roku dveh delovnih dni po dnevu javne objave obvestila  Ljubljanske borze d.d. o zaustavitvi trgovanja z navedenimi delnicami. Družba za upravljanje bo zahteve imetnikov delnic za preknjižbo, dane po dnevu prenosa celotnega premoženja investicijske družbe na vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, obravnavala v skladu s pravili upravljanja tega vzajemnega sklada.   

To obvestilo bo dne 23.12.2005 objavljeno tudi v časniku Finance.

Abančna DZU d.o.o.

Uprava družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič